گزارشات

گزارش سفر رياست محترم دانشگاه ،جناب آقاي دكتر ملكي به شهرستان تايباد


 

گزارش سفر رياست محترم دانشگاه ،جناب آقاي دكتر ملكي به شهرستان تايباد

 رياست محترم دانشگاه درتاريخ 3/8/86 از شبكه بهداشت ودرمان تايباد بازديد نمودند .دراين سفر آقاي دكترمجدي معاونت محترم بهداشتي دانشگاه ورياست مركزبهداشت استان آقاي دكتر معموري معاونت محترم درمان دانشگاه وآقاي دكتر منوري مديرمحترم روابط عمومي دانشگاه،آقاي دكتر حسيني مديرگروه محترم توسعه شبكه وارتقاء سلامت مركز بهداشت استان ،آقاي دكتر وجداني مديرمحترم توسعه ومنابع انساني دانشگاه ،رياست محترم دانشگاه راهمراهي كردند.

درابتدا جلسه اي دردفتر سرپرست شبكه تشكيل ودراين جلسه آقاي دكترموسوي سرپرست شبكه گزارشي از وضعيت موجود ومقايسه آن بايك سال گذشته راارائه نمودند .سپس اقدامات انجام شده دريك سال گذشته رابه شرح ذيل بيان كردند.

1- افتتاح مركز بهداشتي درماني كاريز2- افتتاح بخشNICu   بيمارستان 3- تفكيك بخش جراحي داخلي مردان اززنان4- واگذاري 5 پايگاه اورژانس 115 به بخش خصوصي وبكارگيري حدود 27 نفر دراين پايگاهها 5- بهسازي ساختمان پست قرنطينه دوغارون وافزايش نيروهاي آن از2نفربه شش نفر...

 سپس آقاي دكترموسوي بعضي ازمشكلات موجودرا بدين شرح عنوان داشتند.

1- مشكل نقل وانتقالات پرسنل كه شبكه را با كمبود نيرو مواجه مي كند.2- نبود داروخانه دربخشهاي كاريزومشهدريزه ودليل آنها نيزنبود نيروي بومي داروسازمطرح كردند.3- مراجعات زيادي از جمعيت شهر هاي زير بيست هزار نفرجمعيت به مراكز بهداشتي درماني عليرغم اينكه بااداره بيمه مستقيماً قرارداد بسته اند4- تردد روزانه 400 تا 500 نفر ازمرز افغانستان كه به لحاظ سلامتي وآلودگي به بيماريهاي انگل فاقد كارت سلامت وتندرستي مي باشند سپس آقاي دكتر ملكي رياست محترم دانشگاه پيشنهادات وراهكارهاي لازم را درخصوص مشكلات مطرح شده بيان فرمودند وبعدازآن هركدام ازمعاونين واعضاء حاضردرجلسه راههاي مشكلات مربوط به حوزه كاري خودشان راارائه نمودند. وسپس رياست محترم دانشگاه وهيئت همراه از بخشهاي مختلف بيمارستان خاتم الانبياء (ص) بازديد كردند وازنزديك وضعيت ومشكلات موجود رامشاهده نمودند وسپس ازواحدهاي مختلف مركز بهداشت بازديد نمودند ودرنهايت از پست قرنطينه دوغارون واقع درمرز افغانستان بازديد نمودند وهمچنين ازساختمانهاي بهداشت ودرمان كه درچندين سال پيش درمرز ساخته شده وبدون استفاده مانده اند نيز بازديد نمودندتا بتوانند درآينده براي كاربري آنها تصميم گيري نمايند.

 

اسامي مربيان و داوطلبان نمونه سلامت شهرستان تايباد سال 1387

 

اسامي مربيان و داوطلبان نمونه سلامت شهرستان تايباد سال 1387

مربي

عزت ممتاز كوشككي

 مركز بهداشتي درماني تايباد يك 

مربي

معصومه رضايي

مركز بهداشتي درماني باخرز

داوطلب

عاطفه صالحي

مركز بهداشتي درماني باخرز

داوطلب

سمانه ميراب

مركز بهداشتي درماني قلعه نو

توانمندسازي جامعه با مشاركت داوطلبان 
 
 

اقدامات انجام شده رفاهي جهت مركز آموزش بهورزي تايباد در سال87

 

اقدامات انجام شده رفاهي جهت مركز آموزش بهورزي تايباد در سال87

با توجه به شروع دوره جديد آموزش بهورزي در نيمسال اول 1387 جهت رفاه حال دانش آموزان و ارتقاء سطح كيفي و كمي آموزشي اقدامات ذيل انجام گرفته است:
*- رنگ آميزي داخل ساختمان خوابگاه (اتاق ها وسالن )
*- رنگ آميزي و خطاطي نماي ساختمان *- تعميرات خوابگاه (درب ها، قفل ، سرويس هاي بهداشتي و ...) *- تامين و تجهيز وسايل و امكانات خوابگاه *- تامين كمبود هاي اتاق پراتيك *- تامين كمبود هاي خانه بهداشت آموزشي *- تعمير وباز سازي سيستم گرمايي ، سرمايي خوابگاه و كلاس درس و روشنايي محوطه *-ساخت سرويس بهداشتي جهت مربيان *- تعمير وسايل كمك آموزشي (تلويزيون،ويدئو و....)
 

گزارش دومین گردهمائي منطقه اي مديرومربيان مراكزآموزش بهورزي


گزارش دومین گردهمائي منطقه اي مديرومربيان مراكزآموزش بهورزي

دومين گردهمائي منطقه اي مدير ومربيان مراكزآموزش بهورزي شهرستانهاي تايباد ،تربت جام ،فريمان وسرخس همزمان باشهادت بزرگ معلم زمان استاد مرتضي مطهري درمحل مركزآموزش بهورزي شهرستان تايباد درروزشنبه مورخه 12/2/88 برگزارگرديد.

باتوجه به بعد مسافت ازروزقبل پذيراي همكاران محترم مركزآموزش بهورزي سرخس درشهرستان بوديم .

درابتداي روزگردهمائي همكاران جهت صرف صبحانه درمحوطه مركزآموزش بهورزي حضوریافته وپس ازصرف صبحانه جهت آغاز برنامه براساس برنامه تنظيمي به سالن كنفرانس مركز بهداشت عزيمت نمودند.

باتوجه به برگزاري جلسه هماهنگي بامعاونت محترم اموربهداشتي شبکه شهرستان برنامه زمانبندی گردهمائي تنظيم گرديده وبه همراه پوشه وپمفلت مکانهای تفریحی تايباد و... به ميهمانان عزيزتحويل گرديد.

درابتدابراساس برنامه تنظيمي پس ازتلاوت آياتي چند ازكلام ا... مجيدوسرود پرافتخار جمهوري اسلامي ايران ونماهنگ تهيه شده ازمناطق ديدني تايباد جناب آقاي دكتر فتحي معاونت محترم اموربهداشتي وسرپرست مركز بهداشت شبکه شهرستان به نيابت ازسرپرست محترم شبكه درجلسه حضور يافته وضمن عرض خيرمقدم وخوش آمد گویي تاريخچه اي مختصر از فعاليت شبكه بهداشت و درمان شهرستان و بالاخص مركز آموزش بهورزي ودرادامه اهداف برگزاري گردهمائي منطقه اي مديران و مربيان مراكزآموزش بهورزي رابيان نموده پس از اتمام سخنان آقاي دكتر فتحی كار گروهي همكاران در مركزآموزش بهورزي آغاز گرديد باتوجه به برگزاري جلسه استاني درخصوص نحوه تكميل چك ليستهاي ارزشيابي و نظارت فراگيران بهورزي درارديبهشت ماه ،درابتدا اين چك ليستهامورد بررسي لازم وتبادل نظرمربيان قرارگرفت و سپس با توجه به فرصت زماني باقيمانده متون درسي مربوط به هرگروه توسط مربيان مربوطه موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت و درحين كارگروهي پذيرائي ميان وعده از حضارمحترم بعمل آمد.

پس ازپايان فعاليتهاي كارشناسي درگروههاي تخصصي جلسه ای به رياست سرپرست محترم مركز بهداشت درسالن كنفرانس برگزارگردید ودراین جلسه نمايندگان كليه گروهها اقدام به ارائه گزارش نموده واز پيشنهادات و راهنمائيهاي سرپرست مركز بهداشت نيز استفاده وبهره برداري لازم بعمل آمد .

درپايان نيزضمن تبريك مجدد به مناسبت روزمعلم ازطرف سرپرست محترم مركز بهداشت هدايائي تهیه وبه رسم یادبودعلاوه بر هدایای استانی تقدیم كليه مديران ومربيان حاضردرجلسه گرديد و سپس ازميهمانان در محوطه مركز آموزش بهورزي به صرف نهار پذيرائي شد و باعرض تشكر ازحضورایشان جهت عزيمت به شهرستان مبداءبدرقه بعمل آمد.

 
 
 

برگزاري دوره آموزشی اطفاء حریق

 

برگزاري دوره آموزشی اطفاء حریق در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شهرستان تایباد
 
با توجه به اهمیت روش های صحیح اطفاء حریق یک دوره آموزشي جهت مهارت اطفای حریق تئوری و عملی جهت همکاران شاغل بخصوص نیروهای جدید الورود در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)شهرستان تایباد با حضور کارشناسان محترم آتش نشانی ، شهرداری شهرستان تایباد و مسئولین بیمارستان در تاریخ 4/7/1390 برگزار گردید.
 
 
 
           
 
 
 
         
 
 
 
 

صفحه1 از6

اخبار شبکه تایباد

IMAGE
IMAGE
افتتاح کلینیک ویژه شبکه بهداشت و درمان تایباد با حضور وزیر بهداشت
یکشنبه, 19 آذر 1396
  افتتاح کلینیک ویژه شبکه بهداشت و درمان تایباد با حضور وزیر بهداشت پنجشنبه، 16 آذر ماه دکتر هاشمی وزیر بهداشت... ادامه مطلب...
IMAGE
20 عمل جراحی چشم توسط وزیر بهداشت در دهستان کرات تایباد انجام شد
یکشنبه, 19 آذر 1396
  20 عمل جراحی چشم توسط وزیر بهداشت در دهستان کرات تایباد انجام شد رئیس بنیاد خیریه نورآوران سلامت شرق کشور، از... ادامه مطلب...
IMAGE
انتصاب سرپرست جدید بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد
چهارشنبه, 11 مرداد 1396
  دکتر سید محمد موسوی مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تایباد طی حکمی خانم دکتر سیده نینا علوی نیاکو متخصص... ادامه مطلب...
IMAGE
برای اولین بار انتخابات نظام پزشکی در شهرستان تایباد برگزار شد
سه شنبه, 03 مرداد 1396
  همزمان با سراسر کشور ، برای اولین بار انتخابات نظام پزشکی درشهرستان تایباد در روز جمعه 30/04/1396 برگزار شد.این... ادامه مطلب...
IMAGE
گزارش اقدامات انجام شده در هفته جهانی کاهش خطر بلایا و پدافند غیر عامل سال 1396
یکشنبه, 01 بهمن 1396
  گزارش اقدامات انجام شده در هفته جهانی کاهش خطر بلایا و پدافند غیر عامل سال 1396       ادامه مطلب...
IMAGE
گزارش فعالیتهای هفته ایدز سال 1396 مرکز بهداشت تایباد
یکشنبه, 01 بهمن 1396
  گزارش فعالیتهای هفته ایدز سال 1396 مرکز بهداشت تایباد       ادامه مطلب...
IMAGE
گزارش فعالیتهای هفته دیابت سال 1396 مرکز بهداشت تایباد
یکشنبه, 01 بهمن 1396
  گزارش فعالیتهای هفته دیابت سال 1396 مرکز بهداشت تایباد       ادامه مطلب...
اطلاعيه مناقصه چاپ و تكثير شبكه تايباد
پنج شنبه, 04 خرداد 1396
  قابل توجه شهروندان تايبادي  شبكه بهداشت و درمان شهرستان تايباد امور تكثير اوراق خود را به صورت استعلام به... ادامه مطلب...
اطلاعيه انتخابات نظام پزشكي
چهارشنبه, 03 خرداد 1396
   هفتمين دوره انتخابات هيأت مديره سازمان نظام پزشكي در مشهد همزمان با سراسر كشور در تاريخ 96/4/30 برگزار خواهد... ادامه مطلب...
آغاز اجراي طرح ملي غربالگري فشار خون و BMI ايرانيان از چهاردهم لغايت نوزدهم ارديبهشت در شبكه بهداشت و درمان تايباد
شنبه, 14 ارديبهشت 1392
  آغاز اجراي طرح ملي غربالگري فشار خون و BMI ايرانيان از چهاردهم لغايت نوزدهم ارديبهشت در شبكه بهداشت و درمان... ادامه مطلب...
IMAGE
معرفی سایت آوای سلامت
چهارشنبه, 01 شهریور 1396
   با هدف توسعه ارتباطات اثربخش برای ارتقاء عادلانه سلامت در کشور ، افزایش آگاهی مردم از مخاطرات سلامت و راه... ادامه مطلب...
کرونا ویروس
جمعه, 14 شهریور 1393
كروناويروس را جدي بگيريد ویروس«کرونا» به عنوان عامل این بیماری به سیستم تنفسی حمله می‌کند و به تدریج این... ادامه مطلب...
منابع آموزشي واحد بهداشت روان مركز بهداشت تايباد
سه شنبه, 19 دی 1391
منابع آموزشي واحد بهداشت روان مركز بهداشت تايباد     ويژگيهاي رفتاري دوره دبستان   لكنت زبان  ... ادامه مطلب...
دهه کرامت
چهارشنبه, 12 شهریور 1393
دهه کرامت مبارک باد ادامه مطلب...
IMAGE
تقدیر از جانبازان شبکه بهداشت و درمان تایباد در آستانه تولد حضرت ابوالفضل عباس (ع) اسوه ایثار و شهادت توسط مدیرشبکه بهداشت و درمان تایباد
دوشنبه, 12 خرداد 1393
  تقدیر از جانبازان شبکه بهداشت و درمان تایباد در آستانه تولد حضرت ابوالفضل عباس (ع) اسوه ایثار و شهادت توسط... ادامه مطلب...
IMAGE
تبریک هفته معلم توسط مدیر شبکه بهداشت ودرمان به تلاشگران عرصه آموزش وپرورش شهرستان تایباد
سه شنبه, 16 ارديبهشت 1393
  تبریک هفته معلم توسط مدیر شبکه بهداشت ودرمان به تلاشگران عرصه آموزش وپرورش شهرستان تایباد   درمورخه 16/2/93... ادامه مطلب...
امروز: 4
ديروز:35
اين هفته: 39
هفته‌ي گذشته: 330
اين ماه: 426
ماه گذشته: 3213
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1