فرهنگی

جايگاه علم در اسلام


جايگاه علم در اسلام                            

 

 

     « هل يستوي الاعمي و البصير افلا تتفكرون »
 

آيا كور و نابينا برابرند ؟ آيا فكر و انديشه نمي كنيد كه عالم و جاهليكسان نيستند ؟                                             ( انعام ، آيه 50 )

مقدمه

      در اسلام يكي از برترين ارزشها كسب علم و دانش است و راجع به علم و دانش بسيار سفارش و تأكيد شده است . قرآن هم اولين مرتبه كه نازل گرديد سخن خود را با « خواندن » ، « علم » و « كتابت » آغاز كرد و پيوسته مسلمانان را به تفكر و تدبر درهر چه آفريده شده است ، فرا مي خواند . افلا تتفكرون ؟
فلا تعقلون ؟ آنچه ما مسلمانان در قرون اوليه اسلام در سايه علم و دانش و انديشه و فرهنگ و اخلاق به جامعه بشريت داده ايم هسته اوليه و اصلي همه چيزهايي است كه امروزه بشريت واجد آنها گشته است . غرب و مسيحيت مديون اسلام است . اين مسلمانان بودند كه خدمات بي مانندي به جامعه بشري و به علم و آگاهي و حيات تمدن انساني كردند . لذا اين سري مطالب گوشه هايي چند از اين واقعيت و همچنين اهميت علم در اسلام را مطرح خواهد ساخت .

اهميت پرسش در اسلام

      غريزه پرسش يكي از غرايز اوليه بشري است و نشانه رشد و اعتلاي فكر و انديشه است . حالت پرسش و سئوال وقتي در ذهن نسبت به مطلبي پيدا مي شود كه ذهن درباره آن مطلب دچار شك و ترديد شده باشد و به طور كلي « شك » حاكي از نوعي رشد و اعتلاء است . حيوان شك نمي كند ، نه از آن جهت كه به مرحله بالاتر از شك يعني يقين رسيده است بلكه در مرحله دون شك است . بسياري از انسانها هم در مرحله دون شكند
نه در مرحله فوق شك . « سئوال » از جهلي آميخته به علم ، ناداني آميخته به دانش پيدا مي شود ، يعني يك مجهول در برابر بشر خودنمائي مي كند ، از طرفي آن مجهول را نمي داند ، و از طرف ديگر مي فهمد كه مجهولي دارد ، يعني به جهل خود
پي برده است ، لذا سئوال مي كند ، اگر آن مجهول برايش معلوم باشد ، سئوال نمي كند ، و اگر هم آن مجهول واقعاً برايش مجهول باشد ، اما خودش التفات به جهل و بيخبري خود نداشته باشد باز در صدد جستجو و تحقيق برنمي آيد . پس انسان وقتي در صدد تحقيق و جستجو و پرسش بر مي آيد كه نداند ، و بداند كه نمي داند .

      حديثي از امام باقر (ع) است كه فرموده اند : كليد دانش ، پرسش است . مجهولات بشري بي نهايت است و اگر انسان موفق به جواب يكي از آنها بشود ده تاي ديگر در برابرش خودنمائي                           ميكند . علت اينكه علماي واقعي خود را جاهل و نادان مي دانند اينست كه هر اندازه موفق به كشف مجهولاتي بشوند ، عدد بيشتري از ديگر مجهولات در برابرشان نمايان مي شود ، آخرين حدعلم يك عالم اينست كه اقرار مي كند به ناداني خويش .

تا بدانجا رسيد دانش من        لاعمي و البصير افلا تتفكرون .        كه بدانم همي كه نادانم

 

                                                                                                                      بتول  خيرخواه   ( كارشناس پرستاري )

 

پندهايي از بزرگان دنيا


پندهايي از بزرگان دنيا

 

مريدي به استادش گفت : تمام روز به چيزهايي انديشيده ام كه نبايد بيانديشم ، به تمناي چيزهايي گذرانده ام كه نبايد تمناشان را مي داشتم ، به كشيدن نقشه هايي كه نبايد مي كشيدم !

استاد مريد را برد تا در جنگل پشت خانه اش قدم بزنند .
در ميان راه به گياهي اشاره كرد و از مريدش پرسيد نام آن را مي داند يا نه ؟

ـ مريد گفت : بلادونا هر كس از برگهايش بخورد از پا درمي آيد . ـ استاد گفت : اما نمي تواند كسي را بكشد كه فقط تماشايش مي كند . به همين ترتيب تمناهاي منفي نمي تواند آسيبي به تو برساند اگر خودت اجازه ندهي كه فريفته شان بشوي « پائولوكوئيلو »

فاطمه آل مراد ( كارشناس پرستاري )

 

شرح منازل سير و سلوك


شرح منازل سير و سلوك

اولين منزل اراده است كه عبارت از نوعي شوق و رغبت كه در اثر برهان تعبد يا ايمان در انسان براي چنگ زدن به دستگيره با استحكام حقيقت پديد مي آيد . آنگاه روح و ضمير به جنبش مي آيد تا به اتصال به حقيقت دست يابد در واقع اراده نوعي بيداري شعور خفته است . ميل و اشتياقي است كه در انسان پديد مي آيد پس از احساس غربت و تنهايي و بي تكيه گاهي ، براي چنگ زدن و متصل شدن به حقيقتي كه ديگر با او نه احساس غربت و تنهايي است و نه احساس بي تكيه گاهي .

منزل دوم تمرين و رياضت كه متوجه سه هدف است .

0 دور كردن ماسوي از سر راه

0 رام ساختن نفس اماره براي نفس مطمئنه

0 نرم و لطيف ساختن باطن براي آگاهي

زهد به هدف اول كمك مي كند يعني سبب مي شود كه موانع و موجبات غفلت از سر راه برداشته شود و هدف دوم يعني پيدايش انتظام در درون و برطرف شدن آشفتگيهاي رواني كه چند چيز به حصول آن كمك مي كند يكي آنكه عبادت به شرط حضور قلب و تفكر و از خوش آهنگ مناسب با معاني روحاني كه تمركز ذهن ايجاد كند و سوم نرم و لطيف ساختن روح و بيرون كردن غفلتها و خشونت ها از درون آنچه به آن كمك مي كند كه يكي انديشه هاي لطيف و ظريف است . ديگر عشق توأم با عفاف به شرط آنكه از نوع عشق نفساني و روحي باشد نه عشق شهواني و جسمي حسن و اعتدال شمائل معشوق حاكم باشد
نه شهوت . سپس هرگاه اراده و رياضت به ميزان معيني برسد پاره اي ربايش ها پديد مي آيد ، به اين نحو كه نوري بر قلبش طلوع مي كند درحاليكه سخت لذيذ است و به سرعت مي گذرد ، گوئي برق مي جهد و خاموش مي گردد . اين حالات در اصطلاح عرفا « اوقات » ناميده مي شود و اگر در رياضت
پيش رود اين حالات نيز در غير رياضت گاه به گاه دست مي دهد . كار به جائي مي رسد كه نزديك است خدا را در همه چيز ببيند . عارف تا وقتيكه در اين مرحله و منزل است ، اني حالات بر او عارض مي شود و بر او غلبه مي كند ، آرامش عادي او را بر هم مي زندو قهراً اگر كسي پهلويش باشد متوجه تغيير حالت وي
مي گردد . سپس كار مجاهدت و رياضت به آنجا مي كشد كه « وقت » تبديل به « سكينه » مي شود يعني آنچه گاه گاه بود و آرامش را برهم مي زد تدريجاً در اثر تكرار و انس روح با آن ، توأم با آرامش مي گردد. برق جهنده تبديل به اشعه اي روشن مي گردد . نوعي آشنايي ثابت برقرار مي گردد . اگر اين آشنايي بيشتر و بيشتر شود تدريجاً آثارش در ظاهر نمايان مي گردد . وقتي عارف به مرحله كاملتر برسد جمع مراتب مي كند درحاليكه غائب و پنهان است از مردم در همان حال ظاهر است و درحاليكه كوچ كرده و به جاي ديگر رفته نزد مردم مقيم است . شايد تا عارف در اين منزل است پيدايش اين حالت براي او امري غير اختياري باشد ، ولي تدريجاً درجه به درجه بالاتر مي رود تا آنجا كه اين حالت تحت ضبط و اختيار او در مي آيد . سپس از اين هم پيش تر مي رود و كارش به جايي مي رسد كه ديدن حق متوقف بر خواست او نيست ، زيرا هر وقت هر چه را مي بيند پشت سرش خدا را مي بيند . پس برايش انصراف از ماسوي و توجه كلي به ذات حق پيدا مي شود و خود را نزديك مي بيند تا اينها همه مربوط به مرحله رياضت ، مجاهده و سير و سلوك بوده و اكنون عارف به مقصد رسيده است . در اين حال ضمير خويش را مانند آينه اي مي بيند صاف و صيقلي كه در آن حق نمايان شده است و در اين حال لذات معنوي بطور وصف ناشدني بر او ريزش مي كند . هنگاميكه به خود مي نگرد و وجود خويش را حقاني و رباني مي بيند فرج و انبساط به وي دست مي دهد . در اين هنگام ميان دو نظر مردد است نظري به حق و نظري به خود . كسي كه در آينه مي نگرد گاهي درصورت منعكس در آينه دقيق مي شود و گاهي در خود آينه كه آن صورت را منعكس ساخته است . در مرحله بعد خود عارف نيز از خودش پنهان
مي گردد خدا را مي بيند و بس . اگر خود را مي بيند از آن جهت است كه در هر ملاحظه اي ، لحاظ كننده نيز به نحوي ديده مي شود در اين مرحله است كه عارف به حق واصل شده و سير عارف از خلق به حق پايان يافته است .

نرجس قانع ( كارشناس پرستاري )

 

آثار تاريخي – فرهنگي تايباد


آثار تاريخي – فرهنگي تايباد2

 
مجموعه تاريخي مزار " مولانا زين الدين ابوبكر تايبادي "

اين مجموعه با شكوه در كنار گورستان قديمي شهر تايباد واقع شده است و آرامگاه "مولانا زين الدين ابوبكر "در فضاي باز مقابل بنايي رفيع در پناه درخت پسته‌اي كهنسال بچشم مي‌خورد. در سال 1030 ه.ق شخصي بنام خواجه درويش محجري را پيرامون قبر كشيده و لوحي نيز تقديم مزار نمود. دو لوح خاكستري يكي بر روي قبر و ديگري در بالاسر آن به صورت افراشته وجود دارد. بر روي سنگ مزار وي به قلم زيباي نستعليق اين عبارت ديده مي‌شود : (( كل شي هالك الا وجهه ، هذا مرقه مرحوم قطب الاثطاب مولانا ، شيخ زين الدين ابابكربن شيخ علي بن شيخ ابوبكري شيخ احند بن شيخ ( محمدبن ) شيخ محمودبن شيخ سهيل تايبادي وفات يوم پنچشنبه سلخ محرم 791)) و بر روي سنگ قبر افراشته اين عارف چنين نگاشته شده :

سنه احدي و تسعين بود تاريخ گشته هفتصد از سلخ محرم

شده نصف النهار از پنچ شنبه كه روح پاك مولاناي اعظم

سوي خلد برين رفتند و ملايك همه گفتند از جان (( خير مقدم ))

در مجاورت آرامگاه مسجد يا گنبد خانه ، ايواني زيبا با طاق آهنگ ، و دو حجره دواشكوبه در طرفين به پاس حدمت آن صوفي زاهد ساخته شده است. فضاي اصلي بنا با ابعاد 50/17* 50/16 متر مربع شامل فضاهايي محدودتر بصورت شاه نشينهايي است كه پوشش آنها بصورت نيم گنبدي همراه با گوشه‌سازي و مقرنس‌كاري است و بر فراز آن وجود پوششي گنبدي ، زيبايي خاصي به معماري اين مكان داده است. كتيبه ايوان بنا به خط ثلث كه از جمله نفايس هنري است شامل يازده آيه اول از سوره مباركه (( كهف )) است و كاتب آن " جلال الدين بن محمدبن جعفر "مي‌باشد. همچنين در بخش فوقاني اين كتيبه عبارت "الملك لله"به خط كوفي تكرار شده است علاوه برآن كتيبه‌اي ديگر به خط ثلث ، پيرامون كمرگاه ايوان را دور مي‌زند كه حاوي عباراتي تاريخي درباره زمينه بنيان اين بناي رفيع است. در بالاي كتيبه نيز عبارت "المك لله"به خط كوفي نقش بسته است ، فضاي زير گنبد با عناصر تزئيني و كاربندي آراسته شده و ازاره‌هاي آن به شيوه گره‌سازي با تلفيق سنگ و كاشي معرق آذين بخش اين قسمت گرديده و بعدها ازاره ، محلي شده است براي ثبت يادگاريهايي زيبا در طول زمان كه بعضي از آنها به رجال مشهور آن دوره و قرون پس از آن تعلق دارد. همچنين درب چوبي نصب شده در بنا از ارزش تاريخي بسياري برخوردار است كه بر روي آن كتيبه‌هاي بسيار زيبا به خط ثلث حاوي عبارات "مفتاح الجنه ، لااله الاالله ، محمد رسول الله"به چشم مي‌خورد. نماي بيروني بنا شامل تزئينات كاشي‌كاري و آجركاريهاي ظريفي است كه با خطوط معقلي ، موتيفها ، نقوش اسليمي و خطاطي آراسته شده است. علاوه بر آن اطاف صحن مزار مشتمي بر ايوانچه‌هايي است كه فضاي خاصي را براي اين مكان فراهم آورده است. در مدخل ورودي به مزار ، آب انباري آجري وجود دارد كه ساختار معماري آن بدون پاشير است. بناي واقع در ميانه گورستان مجاور شامل ايوان ، گنبدخانه ، ايوانچه و مقبره جلوي آن نيز منتسب به پدر "مولانا زين الدين ابوبكر تايبادي"است. به استناد كتيبه موجود ، كار ساختمان بناي مزار مولانا در سال 848 ه.ق مقارن با زمامداري شاهرخ پسر تيمور به پايان رسيده و باني آن "غياث الدين پيد احمد خوافي"وزير با درايت وي بوده است.
 
  جديد :                                            رباط عباس آباد

گالري تصاوير ديدني تايباد

 كرات

آرشیو:
 
 
مولانازين الدين ابوبكر
 

آثار تاريخي – فرهنگي تايباد1


آثار تاريخي – فرهنگي تايباد1

معرفی شهرستان تایباد  
 

موقعيت جغرافيايي

شهرستان تايباد واقع در شمال شرق استان خراسان از نظر موقعيت در 45 درجه و 59 دقيقه تا 61 درجه و 15 دقيقه طول شرقي و 43 درجه و 35 دقيقه تا 35 درجه و 4 دقيقه عرض شمالي قرار دارد .

اين شهرستان با مساحت تقريبي 4925 كيلومتر مربع از شمال به تربت جام ، از شرق به كشور افغانستان ، از جنوب به شهرستان خواف و از مغرب و جنوب غربي به تربت حيدريه محدود مي شود. ارتفاع اين ناحيه از سطح درياهاي آزاد 600 تا 1000 متر است.

مركز اين شهرستان ، شهر تايباد و بر اساس آخرين تقسيمات كشوري داراي 2 بخش به نامهاي مركزي و باخرز و پنچ دهستان مي باشد. نتايج سرشماري سال 1375 جمعيت اين شهرستان را 127679 نفر برآورد كرده است. تايباد از دو چهره اقليمي كوهستاني و دشت در بخش شمالي و جنوبي شكل گرفته و ارتفاعات آن موسوم به " باخرز " ادامه كوههاي "بزد" تربت جام است كه از مهمترين آنها مي‌توان به ارزنه با بلندي 2609 متر و ارتفاعات مجاور روستاي آبقه با بلندي 2226 متر اشاره كرد.

همچنين دشتهاي مهمي مانند فرزنه ، گرمه ، محمد‌آباد ، محسن‌آباد ، كرات ، كاريزچه ، سرداب ، پل‌بند و دشت بي‌حاصل دوغارون در جنوب و غرب اين ناحيه قرار دارد. رود " ربس " در نواحي شمالي و رود مرزي " هريرود " در شمال شرقي تايباد از رودخانه‌هاي فصلي اين شهرستان به شمار مي‌آيد. آب و هواي تايباد معتدل مايل به گرم است و از نظر بارندگي جزء نواحي خشك به شمار آمده و در مسير شاخه‌اي از بادهاي معروف صدوبيست روزه سيستان معروف به باد هرزه قرار دارد كه در اوايل بهار از ارتفاعات سرد و پوشيده از برف " كوه بابا " در افغانستان مي‌ورزد و جاي هواي گرم و سبك شده دشت كوير را مي‌گيرد.

پيشينه تايباد

نتايج بررسيهاي باستان شناسي حكايت ازآن دارد ، كه از هزاره سوم پيش از ميلاد اين ناحيه مورد سكونت قرار گرفته است. نخستين بار " گونتركوربل "در سال 1974 ميلادي مسير تربت جام – تايباد را مورد بررسي قرار داد و در اين محدوده نقاط باستاني مهمي را شناسايي نمود. همچنين اين ناحيه در دوران تاريخي بعنوان مكاني آباد جمعيت بسياري را به خود جلب كرده ، به گونه‌اي كه در دوران پارتها يكي از ولايات قلمرو آن سلسله بوده است. منطقه كنوني تايباد در متون تاريخي به باخرز شهرت داشته و گاه از آن با عناوين " گواخرز " و " بادهرزه " نام برده شده و در نقطه تلاقي راههاي پر رفت و آمد و تجاري قديم كه نيشابور را به هرات و قهستان و سرخس متصل مي‌كرده قرار داشته است. باخرز در سال 29 ه . ق بوسيله " ابوسالم يزيدبن جرشي " فتح شد. " مالين " به عنوان مركز باخرز در سده چهارم هجري شهري آباد پررونق بود و برخي متون در همان سده ، جام باخرز را بعنوان يك ولايت بشمار آورده و از دهكده‌هاي آباد آن نام برده‌اند. در سال 431 ه . ق اين منطقه در شمار مضافات هرات از سوي حكام وقت به ملوك كرت اعطا گرديد. پس از آن در سال 720 ه . ق " عبدالعزيزبن شهاب الدين " حاكم دست نشانده كرت از اطاعت " ملك غياث الدين " سرپيچي كرد و جنگي خونين در رزه (ريزه) بين آنها درگرفت.. در سال 998 هجري " عبدالمومن خان ازبك " به خراسان روي آورد و باخرز را تصرف كرد. به رغم آن در سال 1025 ه . ق نيز حمله ديگري بوسيله ازبكها به نواحي شرق ايران بويژه جام ، خواف و باخرز صورت گرفت و ابداليها از جمله اقوامي بودند كه در سال 1128 هجري به سرداري " عبدالله خان " اين ناحيه را تصرف كردند.

همچنين در سال 1141هجري نادر شاه افشار كه در آن دوران سردار شاه طهماسب صفوي بود ، " فرمان آباد " باخرز را محاصره كرد و افاغنه ابدالي را سركوب نمود. درآغاز حكومت قاجاريه باخرز در قلمرو " اسحاق خان قرايي " بود كه پس از مرگ وي افاغنه هجوم به آن خطه را دوباره از سرگرفتند. امروزه شهر تايباد مركز شهرستان تايباد و باخرز يكي از بخشهاي آن به شمار مي‌آيد. تيره‌هاي مختلف و متعددي كه در سراسر تايباد پراكنده‌اند گواه محكمي بر رويدادها و حوادث اين ناحيه و تاثيرات آن بر منطقه است.
 
منبع:راهنماي آثار تاريخي - فرهنگي استان خراسان(تايباد)- نگارش فرامرز صابر مقدم با همكاري عبدالرحيم تاج محمدي
گردآورندگان :
* شمس الدين سليماني

* عبد الغفور اميري

* سميه عفيف نيا

آرشیو:
 

 

مولانازين الدين ابوبكر
برج كرات
 

صفحه1 از5

اخبار شبکه تایباد

IMAGE
IMAGE
افتتاح کلینیک ویژه شبکه بهداشت و درمان تایباد با حضور وزیر بهداشت
یکشنبه, 19 آذر 1396
  افتتاح کلینیک ویژه شبکه بهداشت و درمان تایباد با حضور وزیر بهداشت پنجشنبه، 16 آذر ماه دکتر هاشمی وزیر بهداشت... ادامه مطلب...
IMAGE
20 عمل جراحی چشم توسط وزیر بهداشت در دهستان کرات تایباد انجام شد
یکشنبه, 19 آذر 1396
  20 عمل جراحی چشم توسط وزیر بهداشت در دهستان کرات تایباد انجام شد رئیس بنیاد خیریه نورآوران سلامت شرق کشور، از... ادامه مطلب...
IMAGE
انتصاب سرپرست جدید بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد
چهارشنبه, 11 مرداد 1396
  دکتر سید محمد موسوی مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تایباد طی حکمی خانم دکتر سیده نینا علوی نیاکو متخصص... ادامه مطلب...
IMAGE
برای اولین بار انتخابات نظام پزشکی در شهرستان تایباد برگزار شد
سه شنبه, 03 مرداد 1396
  همزمان با سراسر کشور ، برای اولین بار انتخابات نظام پزشکی درشهرستان تایباد در روز جمعه 30/04/1396 برگزار شد.این... ادامه مطلب...
IMAGE
گزارش اقدامات انجام شده در هفته جهانی کاهش خطر بلایا و پدافند غیر عامل سال 1396
یکشنبه, 01 بهمن 1396
  گزارش اقدامات انجام شده در هفته جهانی کاهش خطر بلایا و پدافند غیر عامل سال 1396       ادامه مطلب...
IMAGE
گزارش فعالیتهای هفته ایدز سال 1396 مرکز بهداشت تایباد
یکشنبه, 01 بهمن 1396
  گزارش فعالیتهای هفته ایدز سال 1396 مرکز بهداشت تایباد       ادامه مطلب...
IMAGE
گزارش فعالیتهای هفته دیابت سال 1396 مرکز بهداشت تایباد
یکشنبه, 01 بهمن 1396
  گزارش فعالیتهای هفته دیابت سال 1396 مرکز بهداشت تایباد       ادامه مطلب...
اطلاعيه مناقصه چاپ و تكثير شبكه تايباد
پنج شنبه, 04 خرداد 1396
  قابل توجه شهروندان تايبادي  شبكه بهداشت و درمان شهرستان تايباد امور تكثير اوراق خود را به صورت استعلام به... ادامه مطلب...
اطلاعيه انتخابات نظام پزشكي
چهارشنبه, 03 خرداد 1396
   هفتمين دوره انتخابات هيأت مديره سازمان نظام پزشكي در مشهد همزمان با سراسر كشور در تاريخ 96/4/30 برگزار خواهد... ادامه مطلب...
آغاز اجراي طرح ملي غربالگري فشار خون و BMI ايرانيان از چهاردهم لغايت نوزدهم ارديبهشت در شبكه بهداشت و درمان تايباد
شنبه, 14 ارديبهشت 1392
  آغاز اجراي طرح ملي غربالگري فشار خون و BMI ايرانيان از چهاردهم لغايت نوزدهم ارديبهشت در شبكه بهداشت و درمان... ادامه مطلب...
IMAGE
معرفی سایت آوای سلامت
چهارشنبه, 01 شهریور 1396
   با هدف توسعه ارتباطات اثربخش برای ارتقاء عادلانه سلامت در کشور ، افزایش آگاهی مردم از مخاطرات سلامت و راه... ادامه مطلب...
کرونا ویروس
جمعه, 14 شهریور 1393
كروناويروس را جدي بگيريد ویروس«کرونا» به عنوان عامل این بیماری به سیستم تنفسی حمله می‌کند و به تدریج این... ادامه مطلب...
منابع آموزشي واحد بهداشت روان مركز بهداشت تايباد
سه شنبه, 19 دی 1391
منابع آموزشي واحد بهداشت روان مركز بهداشت تايباد     ويژگيهاي رفتاري دوره دبستان   لكنت زبان  ... ادامه مطلب...
دهه کرامت
چهارشنبه, 12 شهریور 1393
دهه کرامت مبارک باد ادامه مطلب...
IMAGE
تقدیر از جانبازان شبکه بهداشت و درمان تایباد در آستانه تولد حضرت ابوالفضل عباس (ع) اسوه ایثار و شهادت توسط مدیرشبکه بهداشت و درمان تایباد
دوشنبه, 12 خرداد 1393
  تقدیر از جانبازان شبکه بهداشت و درمان تایباد در آستانه تولد حضرت ابوالفضل عباس (ع) اسوه ایثار و شهادت توسط... ادامه مطلب...
IMAGE
تبریک هفته معلم توسط مدیر شبکه بهداشت ودرمان به تلاشگران عرصه آموزش وپرورش شهرستان تایباد
سه شنبه, 16 ارديبهشت 1393
  تبریک هفته معلم توسط مدیر شبکه بهداشت ودرمان به تلاشگران عرصه آموزش وپرورش شهرستان تایباد   درمورخه 16/2/93... ادامه مطلب...
امروز: 10
ديروز:35
اين هفته: 45
هفته‌ي گذشته: 330
اين ماه: 432
ماه گذشته: 3213
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1