کارپردازی شبکه تایباد


کارپرداز : جمشید یوسفی سورانی
 
میزان تحصیلات : دیپلم
 
شماره تماس : 4232240 0529 
 
شماره داخلی : 345
 
 

شرح وظایف

1. استعلام بهاء قبل از خرید و اعلام آن به مافوق

2. دریافت درخواستهای خرید از سوی مقام مافوق ، بررسی اسناد مربوط به خرید و تائید آنها

3. تهیه و تنظیم صورتمجلس های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به واحد

4. پیش بینی احتیاجات واحد متبوعه و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزیع ان بین واحدها

5. ثبت میزان سوخت و کارکرد اتومبیل ها ، کنترل حضور و غیاب رانندگان ،رسیدگی به تخلفات رانندگان

6. انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه ها

7. بررسی اطلاعات جمع آوری شده از فروشندگان لوازم و نمایندگیها

8. تهیه گزارشات لازم جهت مقام مافوق و انجام سایر امور مربوطه