خدمات اداری و نقلیه شبکه تایباد

 

 
مسئول : محمود روستائی
 
میزان تحصیلات : دیپلم
 
شماره تماس : 05154523995
 
شماره داخلی :333