امور اداری شبکه تایباد

 

 
مسئول امور اداری : علی فاطمی
 
میزان تحصیلات : لیسانس
 
شماره تماس : 05154528466
 
شماره داخلی : 318