امورمالی شبکه تایباد

 

 
 
رئیس اداره حسابداری و عامل مدیر امورمالی : رضا قائني
 
شماره تماس : 05154523111
 
شماره داخلی : 340
 
میزان تحصیلات : ليسانس