حراست شبکه بهداشت و درمان تایباد

 

 
مسئول واحد : مرتضی یاوری
 
میزان تحصیلات : لیسانس
 
شماره تماس : 05154523131
 
شماره داخلی :350