واحد بهداشت روان مركز بهداشت تايباد

 

 
 
برنامه هاي واحد
 

فرآيندهاي برنامه ادغام

فرمهاي واحد

دستورالعملها

 
چك ليست پايش پزشك خانواده 
 

فهرست داروهاي روانپزشكي پزشك خانواده

منابع آموزشي

اخبار و گزارشات

 
 
مسئول واحدعطيه مالك
 
تحصيلات : كارشناس روانشناسي
 
شماره تماس : 05154523990
 
داخلي : 324
 
ايميل :  maleka3[a]mums.ac.ir 
 
 
 
 
 
 
شرح وظايف كارشناس بهداشت روان
 
1- تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي به منظور آشنايي مردم به اصول بهداشت رواني با استفاده از وسايل ارتباط جمعي
 
2- بررسي و تحقيق در مورد بيماريهاي رواني و تعيين نوع و حجم بيماريهاي رواني
 
3- تهيه و تنظيم استانداردهاي لازم جهت بهداشت روان و نظارت بر اجراي آن

4- شركت در جلسات و كمسيونهاي مربوط و ارائه نظرات مشورتي و تخصصي

5- شركت در گروه بهداشت رواني به منظور مصاحبه و شناخت بيماري و انجام روشهاي پيشگيري در اين زمينه

6- كمك به روانپزشك در زمينه روان سنجي و تهيه شناسنامه رواني افراد و تعيين شغل براي آنها با توجه به استعداد آنان

7- انجام آزمونهاي رواني از قبيل آزمون هوش. شخصيت و تعيين استعدادهاي افراد

8- تهيه و تنظيم برنامه هاي مربوط به بهداشت روان جهت نگاهداشت بهداشت رواني و پيشگيري از بروز بيماريهاي رواني

9- نظارت بر حسن جريان امور در مراكز رواني و كوشش در بهبود و گسترش آنها

10- نظارت بر كار و آموزش پرسنل بخش تحت سرپرستي و راهنمايي آنها در انجام وظايف محوله

11- همكاري با تيم بهداشت مدارس و سنجش هوش و استعداد دانش آموزان و دانشجويان ساير واحدهاي بهداشتي و درماني در مواقع ضروري

12- تهيه آمار و گزارش هاي لازم مربوطه

13- انجام ساير امور مربوط