مرکز آموزش بهورزی شهرستان تایباد

 

مرکز آموزش بهورزی شهرستان تایباد

 مدير مرکز آموزش بهورزی:  علی اکبر وظیفه مند
Email:vazifemanda1[a] mums.ac.ir