واحد هماهنگي و گسترش شبكه مركز بهداشت تايباد

 

 

تلفن واحد:
مستقیم : 05154529595
051545233995-6 داخلی 346

شرح وظائف

٭بر اساس طرح تصويبي گسترش شبكه ها پيش بيني ، راه اندازي ، فعال كردن ، گسترش و ايجاد مراكز و خانه هاي بهداشت و اصلاحيه طرح گسترش در سر لوحه اهداف اين واحد قرار دارد.
٭ انجام آموزشها ، نظارت بر نحوه كار بهورزان زن و مرد ، كاردانها و پرسنل مراكز 
٭ تامين مراكز بهداشتي درماني از نظر نيروي انساني و پيش بيني نيازهاي پرسنل ، اعلام به مركز استان از طريق مركز بهداشت وتصويب شدن آن توسط مسئولين ذيربط .
٭ نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي ، ادغام خدمات و هماهنگي واحدهاي بهداشتي
٭ گزارش تنگناها و نارسائيهاي موجودپيشنهاد راه حل مناسب
٭ هماهنگي و همكاري با برنامه هاي بازآموزي و آموزش حين خدمت براي پرسنل بخش بهداشتي با همكاري واحدهاي ذيربط
٭ انجام امورات مربوط به طرح پزشك خانواده و بيمه روستايي
٭ مشاركت و پيگيري پروژه هاي جديد مربوط به سيستم خدمات و انجام ساير دستورات مربوط به خدمت بهداشتي منطقه

* نظارت بر نحوه اجرای برنامه تحول سلامت در شهرهای 20تا50 هزار

مراکز و پایگاههای بهداشتی

تعداد مراکز شهری روستایی

4

تعداد پایگاهها

7

تعداد مراکز روستایی

2

تعداد خانه های بهداشت

26

 

مرکز خدمات جامع سلامت مشهدریزه

پایگاه های بهداشت

پایگاه سلامت ضمیمه مشهدریزه

پایگاه سلامت غیرضمیمه ریزه

خانه های بهداشت

جوزقان

حسینی

کهجه

سوران

شیزن

سمنگان

 

مرکز خدمات جامع سلامت کاریز

پایگاه های بهداشت

پایگاه سلامت ضمیمه کاریز

خانه های بهداشت

محسن آباد

کشکک

ارزنچه علیا

ارزنچه سفلی

 

مرکز خدمات جامع سلامت کرات

خانه های بهداشت

کرات

کوه آباد

فرزنه

رهنه

 

مرکز خدمات جامع سلامت قلعه نو آبقه

خانه های بهداشت

قلعه نو آبقه

آبقه

پشته یک

پشته دو

 

مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی (ره)

پایگاه های بهداشت

پایگاه سلامت ضمیمه امام خمینی (ره)

پایگاه سلامت غیرضمیمه امام حسین (رع)

خانه های بهداشت

فرمان آباد

اسدآباد

حاجی آباد

 

مرکز خدمات جامع سلامت وحدت

پایگاه های بهداشت

پایگاه سلامت ضمیمه وحدت

پایگاه سلامت غیرضمیمه خرمشهر

خانه های بهداشت

خیرآباد یک

خیرآباد دو

پساوه

خیابان

چهاربرجی

 

طرح پزشک خانواده

تعداد پزشکان خانواده: 13 نفر

تعداد ماماهای تیم سلامت: 11 نفر

تعداد کارشناس آزمایشگاه: 4 نفر

تعداد بهیار: 4 نفر

تعداد دندانپزشک خانواده: 2 نفر

طرح تحول سلامت

نیروهای بکارگرفته شده در برنامه حاشیه شهر:

تعداد مراقبین سلامت: 11 نفر

تعداد ماما: 1 نفر

تعداد پرستار: 1 نفر

تعداد روانشناس: 2 نفر

تعداد پزشک: 2 نفر

خدمات: 3 نفر

بهداشت حرفه ای: 1 نفر

بهداشت محیط: 3 نفر

متصدی آمار و مدارک پزشکی: 1 نفر

واحدهای دردست احداث

 • مرکز خدمات جامع سلامت مشهدریزه
 • مرکز خدمات جامع سلامت حسینی
 • مرکز خدمات جامع سلامت چهاربرجی
 • مرکز خدمات جامع سلامت قلعه نو آبقه
 • زیست پزشک کاریز
 • زیست پزشک  کرات
 • زیست پزشک مشهدریزه
 • خانه بهداشت قومی
 • خانه بهداشت آبقه 2
 • پایگاه سلامت امام خمینی (ره)
 • پایگاه سلامت امام حسین (ع)
 • آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی (ره)