معاونت بهداشتي شهرستان تايباد

 

 معرفی مرکز بهداشت شهرستان تایباد
 

معاون اموربهداشتی و سرپرست مرکز بهداشت شهرستان تایباد

 
دكترسميه صباغيان
 
 
   
  مl                                                              معرفي مركز بهداشت شهرستان:

سلامتي حالتي است كه در آن افراد از رفاه كامل جسمي ، رواني و اجتماعي و معنوي برخوردارند و صرفاً نبود بيماري به منزله سلامتي محسوب نمي گردد.

با توجه به تعريف فوق سلامتي يكي از محورهاي عدالت و توسعه جوامع در تمامي ابعاد اجتماعي اقتصادي ، سياسي و انساني به شمار مي رود و نقش دولت ها در برنامه ريزي ، پشتيباني و جلب مشاركت مردم در راستاي حفظ و ارتقاي سلامتي به وضوح مشهود مي باشد .

ارائه خدمات بهداشتي و درماني كامل و با كيفيت مطلوب با همكاري مردم از طريق واحدهاي بهداشتي درماني، مراكز بهداشتي درماني ، پايگاههاي بهداشتي ، خانه هاي بهداشت و ... به تمامي اقشار جامعه با همكاري و مشاركت ارگانها ، سازمانهاي دولتي و غير دولتي مرتبط از جمله اقدامات موثري است كه در ارتقاء سلامت جامعه ( توانمند سازي مردم در شناخت عوامل تاثير گذار بر سلامت فردي و اجتماعي و تصميم گيري در انتخاب رفتارهاي بهداشتي مناسب براي به دست آوردن زندگي سالم ) نقش بسزايي دارد .

خدمات اساسي بهداشت مبتني است بر مراقبتهاي اوليه بهداشتي كه با شيوه هايي از نظر عملي اجرائی ، از نظر علمي معتبر و از نظر اجتماعي پذيرفتني و به بهاي عادلانه بوده و قابل دسترس براي تمامي آحاد جامعه باشد و در بر گيرنده :

الف – آموزش عمومي جامعه

ب – اصلاح و بهبود تغذيه

ج – تامين آب آشاميدني و غذاي سالم و بهسازي محيط

د- مراقبت مادر و كودك و تنظيم خانواده

هـ - ايمن سازي عليه ده بيماري عفوني هدف

و – پيشگيري و درمان بيماريهاي بومي و محلي

ز- درمان مناسب بيماريها و پيشگيري از حوادث و سوانح

ي – خدمات بهداشت دهان و دندان

س – تدارك داروهاي اساسي مورد نياز مراقبتهاي بهداشتي و درماني سرپايي

ش – خدمات بهداشت روانسطوح ارائه خدمات بهداشتي درماني شامل :

الف – سطح اول خدمات : مركز بهداشتي درماني ، پايگاه بهداشتي و خانه بهداشت كه مراقبتهاي اوليه بهداشتي را به جمعيت منطقه اي مشخص عرضه مي كنند.

ب – سطح دوم خدمات : مركز بهداشت شهرستان و بيمارستانهاي عمومي شهرستان كه خدمات مديريتي پشتيباني و تخصصي را عرضه مي كنند.

ج – سطح سوم خدمات : مركز بهداشت استان و بيمارستانهاي تخصصي و فوق تخصصي كه عرضه خدمات به سطوح اول و دوم و موارد ارجاعي نيازمند به خدمات تخصصي را بر عهده دارند .

حوزه معاونت بهداشتي شبکه بهداشت و درمان  و مرکز بهداشت شهرستان تایباد:

در حوزه ستادي مركز بهداشت شهرستان ؛مرکز آموزش بهورزی شهرستان و 14واحد ستادی ، 4مرکز بهداشتی درمانی شهری – روستائی ، 2مرکز بهداشتی درمانی روستایی ،7پایگاه بهداشتی و 26خانه بهداشت و پایگاه کنترل مرزی دوغارون به شرح ذیل مسئوليت برنامه ريزي ، اولویت بندی ، نظارت ، پايش و ارزشيابي و اجرای مراقبتهاي بهداشتي درماني به جمعيتي حدود 114633 نفر را زیر نظر شبكه بهداشت و درمان شهرستان و بر اساس برنامه ها و سیاست های تدوینی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی و وزارت متبوعه را بر عهده دارد.

واحد های ستادی:

1. گسترش و هماهنگی شبکه

2. آموزش بهداشت

3. امور عمومی

4. امور داروئی

5. سلامت خانواده و جمعیت

الف.سلامت مادران

ب. تنظیم خانواده و کنترل رشد بی رویه جمعیت

ج. سلامت کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر

د. سلامت سالمندان

6. مبارزه با بیماریها

الف. اپیدمیولوژی و هماهنگی سل

ب. بیماریهای غیر واگیر

ج. بیماریای واگیر و هاری

د. زنجیره سرما وحفظ سلامت واکسن

7. بهداشت محیط و حرفه ای

8. بهداشت روان

9. بهبود تغذیه

10. آمار

11. آزمایشگاه

12. بهداشت دهان و دندان

13. جلب مشارکتهای مردمی

14. بهداشت مدارس

مراکز بهداشتی درمانی:

1. مرکز بهداشتی درمانی شهری - روستایی تایباد یک

2. مرکز بهداشتی درمانی شهری - روستایی تایباد دو

3. مرکز بهداشتی درمانی شهری - روستایی کاریز

4. مرکز بهداشتی درمانی شهری - روستایی مشهد ریزه

5. مرکز بهداشتی درمانی روستائی قلعه نو آبقه

6. مرکز بهداشتی درمانی روستایی کرات

شایان ذکر است که فعالیت ها و نتیجه عملکرداین مرکز بعلت مجاورت جغرافیایی با کشور افغانستان که متاسفانه به علت محرومیت های تحمیلی و تحمل سالها جنگ و بی ثباتی از وضعیت بهداشتی مناسبی در کنترل بیماریهای عفونی و واگیری همچون التور ، پولیو میلیت، مالاریا ، سیاه زخم و ...برخوردار نیست؛ علاوه بر حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم منطقه در پیشگیری و کنترل بروز اپیدمی ها بزرگ کشوری و منطقه ای برجسته است.

این مرکز بعنوان پیشانی نظام کنترل بیماریهای واگیر استان و کشور تا کنون با لطف و عنایت حضرت باری تعالی و حمایت و پشتیبانی مناسب مرکز مدیریت بیماریها ی معاونت محترم سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و راهنمایی ها و ارشادات به هنگام معاونت محترم بهداشتی دانشگاه و مدیریت محترم شبکه در این مهم سربلند بوده و توفیقات گسترده ای داشته است.

و من ا... التوفیق