امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

 
 
 
مهندس حیدر احسانی قهرمانلویی
 
تحصیلات  :    کارشناس ارشد
 
شماره تماس : 05154523100 
 
شماره داخلی : 316 
 
Email:ehsanighh1[at] mums.ac.ir

 مدیر شبکه

 

 

سوابق اجرایی:

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 
 
 
مسئول وب سايت شبكه   : كبري عسكرجلالي

askarjalalik1[a]mums.ac.ir
 
tel:54525717
 
 
مسئول واحد فن آوري اطلاعات شبكه بهداشت و درمان تايباد : جواد قرايي
 
gharayij1[a]mums.ac.ir
 
tel:54534111
 
مسئول HIS و فناوري اطلاعات بيمارستان خاتم الانبياء تايباد:عليرضا حاجي زاده

hajizadeha1[a]mums.ac.ir

tel:54523990
داخلي 258

مسئول فناوري اطلاعات مركز بهداشت تايباد:مسعود تيموري 

teimourim1[a]mums.ac.ir

tel:54523990

داخلي 320

 

مطالب آموزشي مفيد

هنگامی که گوشی خیس میشود؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 
 
رئیس اداره حسابداری و عامل مدیر امورمالی : حسین پریشان کردیانی
 
شماره تماس : 05154523111
 
شماره داخلی : 340
 
میزان تحصیلات : ليسانس
 
Email: prishanh2[a] mums.ac.ir