امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 

 

واحد تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تایباد

مسئول واحد : فاطمه سلیمانی

تحصیلات : کارشناسی تغذیه

 

واحد تغذیه بیمارستان شامل :1-  واحد خدمات غذایی 2- واحد رژیم درمانی می باشد که هر واحد باید یک کارشناس تغذیه به صورت مجزا داشته باشد .

شرح وظایف :

 

 
 
 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

واحد بینایی سنجی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تایباد

مسئول واحد : یوسف حلیمی

شرح وظایف :

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

واحد فیزیوتراپی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تایباد

مسئول واحد : رمضان نازک

شرح وظایف :

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

معرفی آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تایباد

مسئول آزمایشگاه : اقبال فهمیده شهرنوی

تحصیلات : کارشناس علوم آزمایشگاهی

خدمات قابل ارائه :