واحد نظارت بر درمان شبكه تايباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

واحد نظارت بر درمان شبكه بهداشت و درمان تايباد
مسئول واحد : سمیه نطاق
 
شماره تماس : 05154523995 داخلي 331
 
ايميل : nataghs1mums.ac.ir

 

 

شرح وظايف:

الف: بازديد از مطبها و دفاتر کار و مراکز ارائه دهنده خدمات درماني:

1-برنامه ریزی اجرایی بازدید از مطب پزشکان و دفاتر کار پیراپزشکان.

2-ابلاغ دستورالعملهای واصله ازارگان های ذیربط به واحدهای تابعه.

3-پاسخ به استعلامات صورت پذیرفته تخصصی در خصوص مطب پزشکان و یا دفاتر کار پیراپزشکان.

4-تایید سوابق فعالیت پزشکان و پیراپزشکان شاغل دربخشهای خصوصی درمانی.

5-تهیه آمار مشخصات مطبها و دفاتر کار پیراپزشکی تابعه دانشگاه.

6-برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء نحوه بازدید از مطب پزشکان و دفاتر کار پیراپزشکان.

7-اعلام وضعیت فعالیت پزشکان وپیراپزشکان شاغل درمطب و دفاتر کار پیراپزشکی به ادارات و ارگانهای مربوطه

ب: رسيدگي به شکايات:

1-دريافت شکايات کتبي و يا شفاهي مردمي و تحقيق و بررسي و تکميل اطلاعات مورد نياز در اولين فرصت با حضور شاکي و متشاکي و رسيدگي به شکاياتي که در صلاحيت معاونت درمان مي‌باشد با ارائه گزارشپيرامون موضوع شکوائيه به مشمولين ذيربط.
2- بررسي شکايات واصله و ارائه راه‌حلهاي موجود قانوني به ارباب رجوع و نيز ارجاع شکاياتي که مربوط به مراجع ذيصلاح ديگر بوده مثل نظام پزشکي.
3- ارجاع شکاياتي که مربوط به وظايف ذاتي معاونت درمان بوده به واحدهاي ذيربط اين معاونت.
4- مراجعه به مراجع اداري و قضائي و شرکت در جلسات دادگاهها و استيفاء حقوق دولت.
5- مراجعه به مراکز اداري و درماني در رابطه با شکايات ارباب رجوع و تهيه گزارش.
6-ارائه راهکارهاي حقوقي و نقطه نظرات مشورتي به واحدهاي ذيربط و مسئولين واحدها.
7-پاسخ به استعلات حقوقي واحدهاي دانشگاه و مراجع قضائي و اداري ديگر.

 

 

ج:موافقت يا عدم موافقت با صدور پروانه موسسات پزشکي و مطبها برابر مقررات و صدور استعلامات لازم در اين خصوص و راهنمايي ارباب رجوع ،،روند صدور پروانه ها در معاونت درمان بشرح ذيل ميباشد:

1- پذيرش درخواست تاسيس موسسات پزشكي و پيراپزشكي.

2- صدور پروانه تاسيس جهت موسسات پزشكي و پيراپزشكي.

3- صدور پروانه مسئولين فني.

4- تمديد پروانه‌هاي تاسيس و مسئولين فني.


توضيح: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، روند اجرايي تمديد پروانه‌ها بطور خلاصه عبارت است از:

- تكميل فرمهاي مربوطه توسط موسسات پزشكي و پيراپزشكي و ارائه مدارك مربوطه.
- بررسي مدارك توسط اداره صدور پروانه‌ها و تطبيق آنها با پروانه‌هاي تاسيس و مسئولين فني.

- بازديد از موسسه توسط اداره بازرسي و نظارت و گزارش بازديد به اداره صدور پروانه‌ها.
- بررسي نتيجه بازديد توسط اداره صدور پروانه‌ها.

- اطلاعات شناسنامه‌اي مركز وارد سايت الكترونيكي شده و سپس به مدت 2 سال تمديد مي‌گردد.
- ارسال پروانه‌ها جهت امضا به دفتر رياست دانشگاه.

5- صدور مجوز فعاليت دفاتر كارشامل:


- كمك دندانپزشكان تجربي.
- بهداران تجربي دندان.
- لابراتوار پروتزهاي دنداني.

6- پذيرش درخواستهاي موسسات پزشكي و پيراپزشكي در خصوص موارد ذيل:


- تغيير مسئولين فني.
- تغيير مكان موسسه.
- تغيير نام موسسه.
- تغيير ساعات فعاليت موسسه.
- افزايش واحدهاي درماني سرپايي (درمانگاهها).
- افزايش بخش‌هاي درماني -بيمارستانها.
- افزايش يا كاهش تعداد موسسين موسسات.

7- ارسال پرونده‌هاي مربوطه به كميسيون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني.

8- پيگيري موسسات بدون پروانه جهت اقدام براي اخذ پروانه مانند بيمارستانهاي دولتي، نظامي، ارگانها، نهادها ...