بازدید هماهنگ کننده بخش بحران معاونت امور بشر دوستانه اروپا به همراه نمایندگان اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی استان از خدمات بهداشتی درمانی گمرک دوغارون

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

بازدید هماهنگ کننده بخش بحران معاونت امور بشر دوستانه اروپا  به همراه نمایندگان اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی استان از خدمات بهداشتی درمانی گمرک دوغارون
 
درروزیکشنبه19آذر91 مصادف با 9 دسامبر 2012 هماهنگ کننده بخش بحران معاونت امور بشر دوستانه اروپا به همراه نمایندگان اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی استان 
 
ونمایندگان کمیساریای عالی  پناهندگان از منطقه دوغارون بازدید کردند ودراین بازدید که فوکال پوینت کشوری مراقبت های بهداشتی مرزی وفوکال پوینت استانی ونماینده
 
مرکز بهداشت استان خراسان رضوی باتفاق مدیر محترم شبکه بهداشت ودرمان ومعاون بهداشتی وسایرمسئولین مرتبط حضور داشتند جایگاه واهمیت خدمات بهداشتی
 
درمانی مهاجرین راتشریح نمودند وبه سئوالات بازدید کنندگان پاسخ داده شد.
 
بازدید کنندگان وضعیت خدمات بهداشتی درمانی مهاجرین رابوسیله دانشگاه علوم پزشکی مشهد وشبکه بهداشت ودرمان شهرستان مطلوب ارزیابی کردند
 
پايگاه بهداشتي دوغارون   پايگاه بهداشتي دوغارون