بازدید دکتر سروش ازپایگاه بهداشتی مراقبت مرزی دوغارون

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

بازدید سروش ازپایگاه بهداشتی مراقبت مرزی دوغارون

 

درتاریخ 12/9/91 آقای دکتر محمود سروش ٬ فوکال پوینت برنامه مراقبت مرزی مرکز مدیریت بیماریها به همراه کارشناس محترم مبارزه با بیماریها ي
 
 معاونت بهداشتی دانشگاه ٬ مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تایباد ومعاون بهداشتی شهرستان ازپایگاه بهداشتی مراقبت مرزی دوغارون وپروژه
 
 خدمات بهداشتی ودرمانی مهاجرین 2012 اردوگاه دوغارون بازدیدنمودند وضمن انجام بررسی رهنمودهای لازم رادرراستای ارتقاء خدمات مورد نظر ارائه
 
کردند
 
 دكتر سروش -بازديد دوغارون    بازديد دوغارون-دكتر سروش
 
- دكتر سروش - بازديد دوغارون