برگزاری دوره آموزشی منطقه ای اندازه گیری باربیماریها درشبکه بهداشت ودرمان تایباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برگزاری دوره آموزشی منطقه ای اندازه گیری باربیماریها درشبکه بهداشت ودرمان تایباد

دوره آموزشی یک روزه منطقه ای اندازه گیری بار بیماریها در تاریخ 23/8/91 با حضور اساتید محترم دانشکده پزشكي مشهدو معاونین بهداشتی وکارشناسان مسئول
 
واحدهای آماروبیماریهای شهرستان های تربت جام،کاشمر،باخرز،بردسکن،خلیل آباد،خواف،زاوه،مه ولات،رشتخوار و تایباد درشهرستان تایباد برگزار گردید.