برگزاری جلسه آموزشی پزشک خانواده شهری برای پزشکان عمومی سطح شهرتایباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برگزاری جلسه آموزشی پزشک خانواده شهری برای پزشکان عمومی سطح شهرتایباد
 

در مورخه 27/4/91 جلسه ای برای پزشکان عمومی سطح شهر تایباد برگزار گردید و طی آن نسخه 02 پزشک خانواده شهری آموزش و فرم های ثبت نام بین آنها توزیع گردید .

در این جلسه که با حضور مدیر شبکه ،معاونت بهداشتی شبکه و تمامی پزشکان عمومی سطح شهر تایباد برگذار گردید،روند کاری طرح ملی پزشک خانواده شهری بررسی وبه سوالات پزشکان پاسخ داده شدتااجرای این طرح ملی به طورجدی دراین شهرستان آغازگردد.