مسئول بخش مديريت اطلاعات سلامت بيمارستان خاتم الانبياء تايباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

بخش مديريت اطلاعات سلامت بيمارستان خاتم الانبياء (ص) تايباد
 
مسئول بخش: علی رضا حاجی زاده-كارشناس مسئول مدارك پزشكي

تلفن داخلي: 271

شرح وظايف :

ايجاد هماهنگي بين پرسنل بخش بخش مدارك پزشكي و ساير قسمتهاي بيمارستان

پاسخ به مكاتبات مربوط به پزشكي قانوني و ساير مراجع با استفاده از سوابق و اطلاعات پزشكي

اقدام و پيگيري امور مربوط به راكد نمودن و امحاي پرونده ها طبق ضوابط و مقررات

پيش بيني ميزان نياز به اوراق و پوشه هاي استاندارد و ساير لوازم اداري

برگزاري كلاسهاي آموزشي ، جلسات كميته مدارك پزشكي وفناوري اطلاعات و تنظيم صورتجلسه

بررسي و آماده نمودن پرونده هاي پزشكي براساس ضوابط تعيين شده جهت ارجاع به كميته مدارك پزشكي

تهيه ، ايجاد و ساماندهي نرم افزارهاي بخش مدارك پزشكي

تلاش در جهت تبديل سيستم هاي دستي به كامپيوتري

نظارت بر انجام كليه امور مدارك پزشكي، كار واحدهاي مختلف بخش و پرونده هاي بيماران

رسيدگي به مشكلات موجود در بخش مدارك پزشكي و برطرف كردن آنها

طرح ريزي و بررسي و تحقيق درباره بهبود فرمهاي مدارك پزشكي

شركت در دوره هاي آموزش شغلي و مديريتي

نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و ارزشيابی آنها و به روز نمودن اطلاعات آنان از طريق برگزاری دوره های آموزشی

شرکت در دوره های آموزش شغلی و مديريتی به منظور افزايش مهارتهای شغلی
 
 

ساير اموري كه در بخش مدارك پزشكي انجام مي گيرد :

- ثبت اطلاعات حوادث ترافيكي در نرم افزار تحت وب ماده 92 از سال 90

- تهيه آمار پذيرش بستري بيماران زنان زايمان جهت ارائه به اداره ثبت احوال

- ثبت كليه مراحل انتقال پرونده ها در نرم افزار Medical Record جهت پيگيري سريعتر

واحدهاي زير مجموعه :

1. واحد پذيرش تحت نظر و بستري

2. واحد طبقه بندي بين المللي بيماريها

3. واحد آمار

4. واحد بايگاني پزشكي

5. واحد مكاتبات اطلاعات سلامت

6. واحد رفع نقص كمي و كيفي