واحد رفع نقص كمي و كيفي بخش مدارك پزشكي بيمارستان تايباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واحد رفع نقص كمي و كيفي
 

نام واحد : رفع نقص كمي و كيفي

مسئول واحد: خانم صديقه احمدي-كارشناس مدارك پزشكي

نوع فعالیت : رفع نواقص كمي و كيفي موجود در پرونده هاي پزشكي

تلفن داخلي : 271

شرح مختصر از فعالیت واحد :

اين واحد كه اخيراً بعنوان يكي از واحدهاي زير مجموعه بخش مدارك پزشكي بيمارستانها معرفي گرديده است در فضاي كاري مستقل و در مجاورت بخش مدارك پزشكي واقع شده است .

فعاليت اين واحد بشرح ذيل مي باشد :

- رفع نواقص كمي موجود در پرونده هاي پزشكي

- رفع نواقص كيفي موجود در پرونده هاي پزشكي

- ثبت تحويل پرونده ها از واحد حسابداري در نرم افزار Medical Record

- همكاري با واحد حسابداري بيمارستان جهت رفع نواقص مالي پرونده

- همكاري با كميته مدارك پزشكي بيمارستان جهت بررسي نواقص و ارائه راهكارهاي لازم جهت رفع آنها

- آموزش پزشكان و پيراپزشكان در بدو استخدام در خصوص دستورالعملهاي بيمه اي و مالي جهت كاهش كسورات

- تهيه پمفلتهاي آموزشي در خصوص نحوه تكميل اطلاعات پزشكي و راهكارهاي كاهش كسورات

- پيگيري جهت ضميمه نمودن گزارشات الصاق نشده به پرونده

- همكاري و هماهنگي با كارشناسان سازمانهاي بيمه گر جهت اطلاع از آخرين دستورالعملها و بخشنامه هاي بيمه اي