واحد آمار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

واحد آمار
 
 

نام واحد : آمار

مسئول واحد: خانم فاطمه زنگنه قاسم آبادي-كارشناس مدارك پزشكي

نوع فعالیت : تهيه آمارهاي كلينيكي و پاراكلينيكي و شاخصهاي آماري

تلفن داخلي: 271 


شرح مختصر از فعالیت واحد :

واحد آمار در محل بخش مدارك پزشكي واقع شده كه در ساعات اداري به تجزيه و تحليل آمارهاي ارسالي از بخشها مي پردازد .

فعاليت اين واحد بشرح ذيل مي باشد :

1- تهيه آمارهاي كلينيكي و پاراكلينيكي بصورت روزانه

2- تهيه آمارهاي كلينيكي و پاراكلينيكي بصورت ماهانه

3- تهيه آمارهاي كلينيكي و پاراكلينيكي بصورت ساليانه

4- تهيه آمارهاي كلينيكي و پاراكلينيكي در مقاطع زماني مورد درخواست

5- تهيه شاخصهاي آماري مورد نياز جهت ارائه به مديريت و اداره آمار دانشگاه

6- همكاري در امر تحقيقات و پژوهش جهت طرحهاي تحقيقاتي دانشجويان و دانش آموزان ، پزشكان و پيراپزشكان و ساير محققين

7- تجزيه و تحليل آمارهاي ارسالي از بخشهاي درماني و واحدهاي پاراكلينيك و تهيه بيلان كاري از فعاليت اين واحدها بصورت جدول و نمودار

8- همكاري با كميته هاي مدارك پزشكي و فن آوري اطلاعات ، مرگ و مير و ترويج زايمان طبيعي

9- ثبت آمار و فعاليتهاي بيمارستان در نرم افزارهاي تحت وب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي از جمله سامانه ماده 89