واحد بايگاني مدارك پزشكي بيمارستان خاتم الانبياء تايباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

واحد بايگاني مدارك پزشكي ( ذخيره سازي و بازيابي اطلاعات پزشكي )
 

نام واحد : بايگاني مدارك پزشكي ( ذخيره سازي و بازيابي اطلاعات پزشكي )

مسئول واحد: خانم حميده يوسف زاده-كارشناس مدارك پزشكي

نوع فعالیت : ذخيره سازي و بازيابي اطلاعات پزشكي با نظام سريال يونيت

تلفن داخلي: 271    

 
 
شرح مختصر از فعالیت واحد :

اين واحد يكي ديگر از واحد هاي زير مجموعه بخش مدارك پزشكي بوده كه بدليل مشكلات فضا در سه قسمت بايگاني جاري واقع در جنب بخش مدارك پزشكي ، بايگاني دفاتر و بايگاني نيمه جاري واقع در طبقه زيرين بيمارستان واقع شده است.

فعاليت اين واحد بشرح ذيل مي باشد :

- تحويل پرونده هاي ارسال شده از واحد كدگذاري و ثبت پرونده

- ثبت تحويل پرونده ها در سيستم رايانه اي Medical Record و در دفاتر بايگاني

- پيگيري پرونده هاي ارسال نشده به بايگاني

- تنظيم اوراق پرونده بر اساس فرمت استاندارد

- آماده سازي پرونده جهت جايگذاري در فايلهاي مربوطه ( پوشه گذاري و نام نويسي روي پوشه )

- پيگيري رفع نقص اطلاعات پزشكي كه تا اين مرحله كامل نگرديده است.

- ضميمه نمودن اوراق پاتولوژي و ساير اوراق جامانده به پرونده

- جايگذاري پرونده در فايل مربوطه بر اساس نظام سريال يونيت

- بازيابي پرونده ها بر اساس درخواست واحد مكاتبات

- همكاري با ساير واحدهاي مدارك پزشكي ، حسابداري و بخشهاي بيمارستان

- جايگذاري كارت خروج پرونده هنگام خروج پرونده از بايگاني

- بايگاني دفاتر بخشها و واحدهاي پاراكلينيك

- تنظيم كارت جايگزين پرونده و جايگذاري آن در هنگام خروج پرونده از بايگاني