واحد مكاتبات اطلاعات سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

واحد مكاتبات اطلاعات سلامت
 
 

نام واحد : مكاتبات اطلاعات سلامت

مسئول واحد: خانم يوسف زاده - كارشناس مدارك پزشكي

نوع فعالیت : پاسخگوئي به مكاتبات بخشها و واحدهاي داخلي بيمارستان و ادارات و سازمانها

تلفن داخلي :271
 

شرح مختصر از فعالیت واحد :

واحد مكاتبات يكي ديگر از واحدهاي زير مجموعه بخش مدارك پزشكي است كه در محل بخش مدارك پزشكي بيمارستان واقع شده است.

فعاليت اين واحد بشرح ذيل مي باشد :

- پاسخ دهی به استعلامهای سازمان پزشکی قانونی

- پاسخ به نامه های مختلف سازمانهای بیمه گر

- پاسخ به استعلامهای ارگانهای دولتی و اداري

- پاسخ به درخواستهاي رسيده از بخشها بر اساس ضوابط و ارسال پرونده به بخش صرفاً با ارائه فرم استاندارد درخواست پرونده و با امضاء مسئول بخش

- پاسخ به درخواستهاي شخصي بيماران و يا همراهيان وي طبق ضوابط و بخشنامه هاي موجود

- ثبت رايانه اي مكاتبات موجود در نرم افزار رايانه اي MR

- همكاري و هماهنگي با واحد بايگاني مدارك پزشكي
 

دستورالعمل تحویل مدارک درخواستی از واحد مكاتبات :

1- نامه استعلام یک ارگان یا سازمان از بیمارستان مبنی بر درخواست مدارک پزشكي وي

2- اخذ دستور از رياست و يا مديريت بيمارستان جهت پاسخگوئي به نامه

3- تحویل برگه درخواست تأييد شده به واحد مكاتبات و بازيابي پرونده

3- كنترل پرونده از لحاظ مالی پس از بازيابي توسط مسئول واحد مكاتبات که آیا بیمار بصورت کامل تسویه حساب نموده و یا تخفیف گرفته است ( كه در صورت عدم تسويه حساب كامل پاسخ دهي نامه به پس از انجام امور مالي موكول خواهد گرديد. )

4- ارائه مدارك پزشكي مورد نياز به بيمار و يا همراهي وي جهت تهيه كپي با اخذ مدرك معتبر

لازم بذكر است اين مرحله در صورتي كه رونوشت پرونده بيمار درخواست گرديده باشد انجام خواهد پذيرفت و در صورت عدم درخواست رونوشت پرونده فقط گواهي صادر خواهد گرديد.

6- تهيه پيش نويس نامه توسط مسئول مكاتبات و آماده سازي پرونده ( ممهور نمودن به مهر برابر با اصل و مهر بخش مدارك پزشكي ، درج امضاء و تاريخ بر روي اوراق مربوطه )

7- ارسال مدارك به دبيرخانه ، ثبت اتوماسيون و درج شماره و مهر و موم نمودن مدارك و تحويل به شخص حامل نامه

توضيح: در مواردی که بیمار برای ادامه درمان نیاز به خلاصه پرونده دارد، شخص بیمار یا قیم قانونی وی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر پس از ارائه درخواست كتبي تأييد شده توسط مديريت و يا رياست بيمارستان می تواند از مدارک مذكور کپی تهیه نماید .(به منظور حفظ اسرار بیماران صرفا وابستگان نزدیک مانند پدر یا مادر و خواهر و برادر....با داشتن کارت شناسایی خود و کارت شناسائی بیمار می توانند از مدارک بالینی بیمار کپی تهیه نمایند)

لازم بذكر است اين واحد همه روزه بجز روزهاي تعطيل در ساعات اداري پاسخگوئي مراجعين محترم مي باشد.

پاسخگوئي :

 

زمان پاسخ گویی واحد مکاتبات اطلاعات سلامت بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) شهرستان تایباد در ساعت اداری روزهای غیر تعطیل می باشد

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت پاسخ گویی به نامه های ادارت و سازمان ها :

 

1-     اصل کارت شناسایی معتبر

 

2-     ارائه نامه اداری معتبر (دارای تاریخ ، شماره و مهر و امضاء)

 

مدارک مورد نیاز جهت پاسخگویی به درخواست های شخصی اطلاعات سلامت :

 

1-     ارائه کارت شناسایی معتبر و عکسدار جهت احراز هویت شخص متقاضی (بیمار یا ولی و قیم قانونی وی و بستگان درجه 1 )

 

2-     تکمیل ارائه عدم درخواست پرونده پزشکی  یا گواهی بستری در بیمارستان