كدگذاري بيماريها بخش مدارك پزشكي بيمارستان خاتم الانبياء تايباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

واحد كد گذاري ( طبقه بندي بين المللي بيماريها ، اقدامات و اعمال جراحي )
 

نام واحد : كد گذاري ( طبقه بندي بين المللي بيماريها ، اقدامات و اعمال جراحي )

مسئول واحد: خانم حميده يوسف زاده - كارشناس مدارك پزشكي

نوع فعالیت : طبقه بندي بين المللي بيماريها ، اقدامات و اعمال جراحي با استفاده از ICD

تلفن داخلي : 271
 

شرح مختصر از فعالیت واحد :

اين واحد يكي از واحدهاي زير مجموعه بخش مدارك پزشكي (فن آوري اطلاعات سلامت ) مي باشد كه در جنب بايگاني مدارك پزشكي و در فضاي كاري مستقل در كنار واحد آمار واقع شده است.

فعاليت اين واحد بشرح ذيل مي باشد :

- انجام طبقه بندي بيماريها بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي بين المللي بيماريها ICD

- انجام طبقه بندي علتها و عوامل خارجي آسيبها و صدمات بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي بين المللي بيماريها ICD

- انجام طبقه بندي اقدامات و اعمال جراحي بر اساس طبقه بندي ICD-9CM

- همكاري در امر تحقيقات و پژوهش در زمينه بيماريها و اعمال جراحي

- ثبت اطلاعات كددار در نرم افزار رايانه اي Medical Recordو بازيابي آنها در مواقع مورد لزوم

- رفع نواقص موجود در اطلاعات پزشكي مستند در پرونده بيماران

- پيگيري جهت رفع ابهام تشخيص هاي مبهم و نا مفهوم

- پيگيري دريافت گزارشات آسيب شناسي در بيماران داراي اعمال جراحي جهت طبقه بندي دقيقتر

- بازيابي و گزارشگيري از بيماريها ، علل خارجي و اقدامات و اعمال جراحي در مقاطع زماني مختلف و مورد درخواست با استفاده از نرم افزار رايانه اي Medical Record

همكاري با واحدهاي بايگاني و مدارك پزشكي جهت تحويل و دريافت اطلاعات پزشكي