امورمالی شبکه تایباد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
رئیس اداره حسابداری و عامل مدیر امورمالی : حسین پریشان کردیانی
 
شماره تماس : 05154523111
 
شماره داخلی : 340
 
میزان تحصیلات : ليسانس
 
Email: prishanh2[a] mums.ac.ir