درمانگاه تخصصي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

Title
 
 
971023
 

چگونگی دسترسی به پزشکان

بیمارستان درخصوص نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضاء گروه اصلی پزشکی در طول درمان به صورت زیر اطلاع رسانی می کند

1-     اتیکت شناسایی توسط کارکنان پزشکی جهت شناسایی بیمار نصب می باشد

2-     بیمار در صورت مراجعه مستقیم از مطب از قبل در سرویس پزشک معالج قرار دارد و سایر پرسنل تیم درمانی از قبیل پرستار ، سوپروایزر و پزشک مشاور به حسب مورد به بیمار معرفی می شوند

3-     بیمارانی که مستقیما به اورژانس مراجعه می فرمایند توسط پرستار تریاژ به پزشک کشیک معرفی و در صورت نیاز با تشکیل پرونده تحت نظر سرویس تخصصی مورد نیاز برای ایشان درخواست گردیده و براساس برنامه آنکالی متخصصین پزشک آنکال مورد نظر یا پزشک مقیم فراخوان می شود

4-     پرستار مسئول بیمار پس از معرفی خود اطلاعات مورد نظر بیمار از قبل اعضاء تیم درمان نحوه استفاده از تیم درمانی و نحوه احضار پرستار و پزشک دوم مورد درخواست را در اختیار بیمار می گذارد

5-     در صورت نیاز فراخوانی تیم احیاء توسط پرستار انجام می شود

6-      در صورت بروز مشکل نیز فراخوانی پزشک جهت حضور بر بالین بیمار و یا گرفتن دستورات توسط پرستار انجام می شود

7-     هنگام ترخیص بیمار آدرس مطب و نحوه پیگیری روند درمانی توسط کادر بالینی به اطلاع بیمار یا همراهی رسانده شود . در محدوده زمان بستری بیمار در بیمارستان ، بیمار می تواند روزانه و در همان زمان ویزیت پزشک معالج خود را ملاقات نماید و در ساعت غیر از ان نیز در صورت درخواست دسترسی به پزشک باید به مسئول شیفت اطلاع داده شودتا ایشان امکان تماس با پزشک را برای بیمار فراهم آورند.