تعاريف كلي در امور حقوقي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تعاريف كلي در امور حقوقي

مقدمه :

به منظور تحكيم بنيادهاي جامعه ، اصل و مبنا بر اتقاء ، حفظ سلامت و بهداشت جامعه مي‌باشد كه اين امر در راستاي رفع نيازهاي انسان و در جريان رشد و تكامل او ميسر ميگردد .

قوانين كه در قوه مقننه تدوين شده و جهت اجرا به قوه مجريه ابلاغ ميگردند نيز مبين همين نكته هستند .

حال با توجه به اينكه استفاده از قوانين و مقررات در ارتباط با تخلفات صورت گرفته از دقت و ظرافت خاصي برخوردار بوده و غالبا در راستاي پيگيري نياز به اشاره به موا قانوني مرتبط مي‌باشد لذا جهت سهولت كاري همكاران محترم ، گزيده‌اي از تخلفات و تقلباتي كه در تهيه ، توزيع و عرضه مواد غذايي رخ مي‌دهند و (در حد توان) ارتباط آنها با مواد و تبصره‌هاي قانوني ذكر شده است .

اميد است كه توانسته باشيم گامي هر چند كوچك در جهت صيانت از سلامتي و بهداشت آحاد جامعه برداشته باشيم .

تعاريف كلي در امور حقوقي

قانون: مجموعه شرايط ، ضوابط و مقرراتي است كه جهت حفظ منافع و مصالح و حقوق افراد جامعه تدوين و اجرا ء مي شود مثل قانون اساسي – قانون مواد خوردني – قانون تعزيرات حكومتي – قانون نظام صنفي و قانون مجازات اسلامي .

تخلفات از قانون دو جنبه دارد :

1- امور كيفري : اموري كه مرتبط با وقوع جرم است (كشف جرم – تعقيب – رسيدگي – صدور حكم و اجراي حكم)

2- حقوق مدني : اموري كه مرتبط با دعاوي مدني و بازرگاني و اختلافات شهروندان است .

جرم: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد (فروش مواد غذايي تاريخ گذشته- نپوشيدن روپوش در هنگام كار )

جرايم مشهود: جرائمي كه در مرئي و منظر ضابطين واقع شده باشد .(تخلفات بهداشتي)

جرائم غير مشهود : جرائمي كه علائم و امارات آن مشكوك و نياز به تحقيقات داشته باشد .

ضابط كيست ؟ ماموريني هستند كه راسا به موجب قانون يا تحت نظارت در امر گزارش وقوع جرم ، كشف جرم و تعقيب و بازجويي مقدماتي اقدام مي‌نمايد (مامورين وزارت بهداشت).

جرائم قابل گذشت : جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب شروع و با رضايت اوتعقيب متوقف مي‌شود .

جرائم غير قابل گذشت : جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب شروع ولي با گذشت وي با گذشت وي تعقيب متوقف نمي‌شود (تخلفات بهداشتي) .

انواع مجازات :

1- حد 2- قصاص 3- ديه 4- تعزير 5- مجازات بازدارنده

احضاريه : نامه يا فرمي است كه از طرف دادگاه رسيدگي كننده به شكايت براي شاكي و متشاكي ارسال و از آنها دعوت مي‌شود در جلسه رسيدگي كه تاريخ ، زمان ، محل و علت آنمشخص است حضور يابند .

ابلاغ :

1- ابلاغ واقعي : يعني احضاريه يا راي به خود شاكي يا متشاكي ابلاغ شده باشد .

2- ابلاغ قانوني : يعني احضاريه يا راي به بستگان يا خادمين تحويل يا به محل الصاق شده باشد .

راي :

1- راي حضوري : اگر رسيداگي با حضور شاكي و متشاكي انجام شود يا ابلاغ احضار به خود افراد انجام شده باشد ، راي حضوري خواهد بود .

2- راي غيابي : اگر شاكي يا متشاكي در جلسه رسيدگي حضور نيافته باشند يا ابلاغ قانوني شده باشد راي غيابي خواهد بود .

اعتراض به راي :

1- اعتراض به راي حضوري كه تجديد نظر گفته مي‌شود و 20 روز مهلت دارد

2- اعتراض به راي غيابي كه واخواهي گفته مي‌شود و 20 روز مهلت دارد.

تذكر :

اگر به راي صادره ظرف مهلت فوق اعتراض نشود قطعي و قابل اجرا مي‌شود .

قوانين مواد خوراكي آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

شمس الدين سليماني

مسئول بهداشت محيط و حرفه‌اي