واحد آمار مركز بهداشت تايباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
مسئول واحد: حشمت تیموری
 
 
 
يکي از منابع ارزشمند در هر سازمان داده هاي آماري مي‌باشد . موضوع علم آمار جمع‌آوري ، تعبير، تجزيه و تحليل داده ها و استخراج تعميم هاي منطقي در مورد پديده هاي تحت بررسي مي‌باشد . امروزه اطلاعات و آمار به عنوان کليدي ترين ابزار مديريت و برنامه ريزي است و بي ترديد عدم برخورداري از اطلاعات جامع و صحيح، موجب تصميم گيري‌هاي نادرست و ناکارآمد خواهد شد . جامعه امروز اقتضا مي‌کند که اطلاعات از نظر ساختاري طوري طراحي شوند که بتوان آنها را در کنار يکديگر قرار داده و پردازش نمود و از آنجايي که سياست گزاري و برنامه ريزي در سيستم جز با اطلاعات و آمار قابل اعتماد و به هنگام امکان پذير نمي‌باشد بنابراين ايجاد يک نظام آماري کارآمد و پويا امري ضروري و اجتناب ناپذير است .

واحد آمار شهرستان تايباد تحت نظر معاون بهداشتي شهرستان ارائه خدمت مي نمايد. اهداف كلي اين واحدعبارتند از:

1- ارتقاء نظام گزارش دهي و تجزيه و تحليل داده هاي آماري به منظور برنامه ريزي مديران در جهت ارتقاء سطح سلامتي مردم

2- ارتقاء ثبت و طبقه بندي علل مرگ و مير

.

n دريافت و بررسي كليه فرم هاي آماري نظام نوين آماري و ارجاع فرم ها به واحد هاي مربوطه وجمع بندي فرم ها و دادن پسخوراند لازم به واحد هاي ذيربط

n تحليل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه شاخص هاي بهداشتي و ارائه آن به مديران و مسئولين واحد‌ها جهت برنامه ريزي مداخله اي

n دريافت و بررسي زيج حياتي خانه هاي بهداشت ، ورود داده ها دربرنامه نرم افزاري DTARH ، تهيه نسخه پشتيباني و پسخوراند شاخص هاي استخراج شده از آن و ارسال به استان و در اختيار قرار دادن اطلاعات به مديران و مسئولين واحد‌ها

n مسئوليت بررسي سرشماري و جمعيت مراكز بهداشتي و درماني شهري ، روستايي كه پس از بررسي هاي مربوطه و ورود در برنامه نرم افزاري EXCEL ودر اختيار قراردادن اطلاعات به مديران واحد هاي مربوطه جهت بهره برداري

n مسئوليت برنامه ثبت و طبقه بندي علل مرگ و مير و آناليز آن ها

n همكاري با ساير ارگان ها ، ادارات و ... و ارائه آمار هاي درخواستي به استناد دستور مديران

n برآورد كليه فرم هاي نظام نوين آماري و ارسال به كليه مراكز تحت پوشش

n پاسخگويي به كليه مراجعين

تعاريف بسيار زيادي براي شاخص وجود دارد . يك شاخص متغيري است كه وضعيت موجود را ارزيابي مي كند و اجازه اندازه گيري تغييرات را در يك زمان مشخص مي دهد . يك شاخص هميشه توصيح دهنده يك وضعيت بصورت تمام و كمال نمي باشد اما برخي اوقات نشانگر اين است كه شرايط جگونه بايد باشد و بعنوان يك نمايانگر عمل مي كند .

تعدادي از تعاريف ارائه شده براي واژه شاخص

1- شاخص ها ، متغيرهايي هستند كه در اندازه گيري ميزان تغييرات بصورت مستقيم يا غير مستقيم كمك مي كنند .

2- شاخص ها ، ابزار اندازه گيري غير مستقيم تغييرات ، حوادث و شرايط مي باشند ، مثلا وزن كودك براي سن شاخصي از وضعيت تغذيه كودك مي باشد .

3- يك شاخص ، ابزار آماري است كه بصورت اصولي داوري جامع ، فشرده و متعادلي را در خصوص وضعيت مسائل عمده يك اجتماع تسهيل مي كند .

4- شاخص ها ، متغيرهايي هستند كه بيانگر و نشان دهنده شرايط موجود مي باشند و بنابراين مي توانند براي اندازه گيري تغييرات مورد استفاده قرار گيرند .

شاخص ها ، ابزار اندازه گيري كمي هستند و بطور معمول از يك كسر با صورت و مخرج تشكيل شده اند . صورت كسر تعداد يك واقعه قابل شمارش است و و بصورت معمول مخرج كسر اندازه جمعيت هدف در معرض آن واقعه را تشكيل مي دهد (مانند كودكان زير 5 سال ، مادران باردار ، نوزادان )

شاخص هايي كه بصورت كسر و داراي مخرج هستند ، براي پايش تغييرات در طول زمان و مقايسه نواحي مختلف مناسب مي باشند . براي خانه هاي بهداشت و يا در برخي مواقع در سطح شهرستان ، وقتي شاخص به صورت يك واقعه (فقط صورت كسر ارائه شود ) ، ممكن است بيشتر معني دار باشد تا زماني كه به صورت نسبت يا ميزان بيان مي شود . بويژه در مورد حوادث نادر و مهم مانند مننژيت ، مرگ مادرو ...

حداقل چهار نوع شاخص را مي توان تعيين نمود :

شاخص هاي حسابي، به سادگي تعداد حوادث را بدون داشتن كسر مشخص مي كند

شاخص حسابي = تعداد موارد جديد كشف شده از بيماري سل

شاخص سهمي ( proportion ): كه نتيجه اين شاخص بصورت معمول به درصد بيان مي شود ،شاخص هايي كه صورت كسر در مخرج نيز وجود دارد.

 شاخص ميزاني (rate ): تناوب يك واقعه در طي زمان مشخص را اندازه مي گيرد و معمولا بر حسب 10000 يا 100000 و يا k جمعيت محاسبه مي شود .

شاخص نسبتي: كه صورت كسر در مخرج قرار نمي گيرد