مرکز آموزش بهورزی شهرستان تایباد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   مرکز آموزش بهورزی شهرستان تایباد  
 

مدیر آموزشگاه بهورزی

 علی اکبر وظیفه مند

 Email:vazifemanda1[a] mums.ac.ir