واحد امور دارويي مركز بهداشت تايباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 
مسئول واحد :دکتر سحر شهیدی
 
ایمیل :shhidis9 @mums.ac.ir
 
تكنسين دارويي : زهرا فصيح
 
انباردار دارويي : غلام محمد سلجوقی
 
 

 

شرح وظایف :

بازدید وپایش ازمراکز بهداشتی درمانی

برنامه ریزی برای توزیع دارودر مراکز وخانه های بهداشت

تایید در خواست های دارویی وصدور فاکتور

نظارت برنحوه تهیه اسناد داروخانه های بخش خصوصی

تکنسین دارویی

شرح وظایف :

تهیه اسناد دارویی داروخانه های بخش خصوصی طرف قرارداد

نوشتن رسید انبار های فاکتور های دارویی خریداری شده از شرکت های دارویی

صدور فاکتور های دارویی برای مراکز بهداشتی درمانی

حسابدار دارویی

شرح وظایف :

تهیه اسناد دارویی داروخانه های بخش خصوصی طرف قرارداد

صدور فاکتور های دارویی برای مراکز بهداشتی درمانی

ثبت فاکتور های دارویی خریداری شده از شرکت های دارویی

انبار داردارويي

شرح وظایف :

تامین کسری های انبار دارویی مرکز بهداشت

بررسی تاريخ انقضاءداروها وتجهیزات انبار

تحویل دارو وتجهیزات به مراکز بهداشتی درمانی

1-مسائل نظارتی

2-مسائل اجرائی

 

 

1 -مسائل نظارتی :

 

 

الف) نظارت بر عملکرد داروياران و بهورزان و ارائه آموزشهای لازم جهت بهبود اوضاع درخواست ؛ نگهداری ؛ توزيع و مصرف دارو بصورت هرمرکز يکبار در ماه .

 

ب

) نظارت و بررسی فرمهای تبادل داروئی بين انبار داروئی مرکز بهداشت و داروخانه های طرف تبادل .

 

ج

) بازديد از انبار داروئی مرکز بهداشت و مقايسه موردی موجودی داروها با دفاتر و کامپيوتر و رعايت ترتيب چيدن داروها براساس تاريخ انقضاء داروها .

 

 

د

) نظارت بر نحوه عملکرد داروخانه های بخش خصوصی با مراکز بهداشتی درمانی تابعه ؛ پيرامون طرح پزشک خانواده .

 

 

ه ) نظارت بر انجام کارهای پرسنل واحد امور داروئی مرکز بهداشت .

 

 

 

و ) نظارت بر نحوه درخواست و تامين داروهای داروخانه مراکز بهداشتی درمانی از بخش خصوصی .

 

 

 

ز ) نظارت بر نحوه عملکرد متصديان داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی و ماماهای تحويل گيرنده دارو .

 

 

2- مسائل اجرائی

:

 

 

الف ) تقسيم و توزيع داروهای سه ماهه خانه های بهداشت در فروردين ؛ تير ؛ مهر و دی ماه . و ايجاد يک برنامه ريزی منظم جهت مراجعه داروياران به انبار داروئی مرکز بهداشت و هماهنگی با واحد های اداری و نقليه جهت حمل دارو به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت .

 

 

ب

) هزينه نمودن از اعتبارات داروئی ( پزشك خانواده ) جهت خريد اقلام داروئی مورد نياز مرکز بهداشت و تبادل مازاد آن باداروخانه های سطح شهر و انبار داروئی بيمارستان جهت تامين وسايل و تجهيزات پزشکی مورد نياز مرکز بهداشت .

 

 

ج

) تحويل دارو به واحدهای مختلف مراکز ( آزمايشگاه ؛ زايشگاه ؛ سلامت خانواده ؛ اورژانس ؛ بهداشت مدارس ؛ بيماريها ؛ زنجيره سرد و ..... ) , در ابتدای هر ماه طبق جدول زمانبندی شده ابتدای سال ؛جهت مراجعه هر مرکز به امور داروئی مرکز بهداشت .

 

 

د

) چک نسخ بيمه روستائی ارسالی از داروخانه های طرف قرارداد و پرداخت مبلغ سهم سازمان آنها ) پس ازکسرکسورات

ه

) برگزاری جلسه آموزشی در راستای کميته آموزش فنی که درآن پيرامون اولين هدف اصلی امور داروئی ( ارائه هر چه بهتر خدمات داروئی به بيماران ) و در خصوص شرايط نگهداری داروها به نحوی که داروی سالم بدست گيرندگان خدمت برسد بصورت Power Point .

 

 

و

) اعلام درخواستهای داروئی به استان و پيگيريهای لازم تا زمان ورود دارو به انبار داروئی مرکزبهداشت شهرستان .

 

ز

) ارسال آمار داروئی به مرکز بهداشت استان .

 

ح

) محاسبه و ارائه درآمدهای ريالی حاصل از فروش ماهانه داروخانه های مراکز بهداشتی درماني به واحد گسترش .

 

ط

) ثبت کليه ورودی ها و خروجی ها در کامپيوتر و تحويل دارو براساس فاکتور صادر شده .

 

 

ي ) تدوين برنامه کاری ماهانه : که اين برنامه نيز بصورت روزانه در طی يک ماه درابتدای هرماه تهيه و به منظور جلوگيری از

 

 

تداخل و يا فراموش نمودن انجام امور محوله و جاری درنظر گرفته می شود .

 

 

 

 

 

 

شاخصهاي اختصاصي واحدامورداروئي مركزبهداشت

* تهيه داروهاي ليست بيمه روستائي طرح پزشك خانواده

 

 

*توزيع مناسب ومعقول آنها در داروخانه هاي تحت پوشش

 

 

*نظارت بر عملكرد آنها