سلامت كودكان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه سلامت كودكان 

برنامه هاي كودكان واحد سلامت خانواده با دو استراتژي كلي مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال(مانا) و مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم و در قالب كلي فعاليتهاي ذيل ارائه خدمت مي نمايد: مراقبت از كودك بيمار ترويج تغذيه با شير مادر ( مطلب آموزشی) مراقبت هاي نوزادان مراقبت از كودك سالم پيشگيري از مرگ كودكان زير 5 سال راهكارهاي در دست اجرا اين برنامه عبارتند از :
- مراقبت های ادغام يافته ناخوشی های اطفال( مانا) ارتقاء آگاهی پرسنل بخش بهداشتی و درمانی در زمينه ارزيابی ، طبقه بندی و درمان بيماری های كودكان ارتقاء كيفی خدمات و پايش و ارزشيابی برنامه
- مراقبت های ادغام يافته كودك سالم ارتقاء آگاهی پرسنل بخش بهداشتی و درمانی درزمينه ارزيابی ، تشخيص و توصيه های كودكان سالم ارتقاء كيفی خدمات و پايش و ارزشيابی برنامه
- ترويج تغذيه با شيرمادر ارتقاء آگاهی گروه پزشكی و پيراپزشكی (کارشناسان تغذيه ، پرستاری و كليه پرسنل بخش بهداشتی) در زمينه اهميت و روش های تغذيه با شير مادر ، تغذيه تكميلی و ..... برقراری خدمات مشاوره ای برای مادران شيرده و آموزش اصول تغذيه تكميلي
 - نوزادان آموزش ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی در زمينه احياء نوزادان و مراقبت از نوزادان سالم (WELL BABY CARE) و بيمار( مانا ) بررسی علل و عوامل موثر بر مرگ نوزادان از طريق اجرای نظام ثبت استاندارد مرگ پری ناتال و نوزادی
- پيشگيري از مرگ كودكان زير 5 سال طراحي و اجراي مداخلات مناسب براي بهبود شاخص هاي سلامت كودكان از طريق شناسايي عوامل قابل اجتناب در هر مرگ در قالب نظام كشوري مراقبت مرگ كودكان 1-59 ماهه


نرم افزار مرگ کودکان
 
 

برنامه سلامت كودكان