باروری سالم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برنامه باروری سالم

 

برنامه باروری سالم متولي ترویج فرزند آوری و حفظ و ارتقای نرخ باروری کلی  در راستاي برنامه هاي باروری سالم و ترویج فرزند آوری وزارت محترم متبوعه مي باشد .

اهم فعاليتهاي برنامه باروری سالم و ترویج فرزند آوری:

برگزاري كلاسهاي مشاوره قبل از ازدواج

ارائه خدمات باروری سالم و مشاوره هاي لازمه بصورت رايگان در اقصي نقاط شهرستان

جلب مشاركت ادارات محترم شهرستان در قالب مصوبات كميته مقابله بحران جمعيت

جلب مشاركت روحانيون معزز (تشيع و تسنن) در ا مر باروری سالم و ترویج فرزند آوری در قالب برگزاري جلسات نشست با روحانيون

جلب مشاركت كارمندان محترم ادارات و صنوف و مددجويان زندان ، بهزيستي و كميته امداد حضرت امام (ره) در قالب برگزاري جلسات آ‎موزشي
 

شرح وظايف برنامه باروری سالم :

1) برگزاري كلاس‌هاي مشاوره قبل از ازدواج

2) نظارت بر برنامه باروری سالم از طریق سامانه سینا

3) جلب مشاركت بخش خصوصي و نظارت بر واحد هاي ارائه دهنده خدمت

4) توجيه پرسنل جديدالورود در خصوص شرح وظايف ايشان

5) محاسبه و بررسي وضعيت شاخص هاي باروری سالم شهرستان

6) برگزاري هفته جمعيت

7) برگزاري كارگاه هاي آموزشي مربوط به باروری سالم

8) هماهنگي بين بخشي با ساير ادارات، ارگانها و بخش خصوصي جهت برگزاري كلاس هاي آموزشي ترویج فرزند آوری و جلب همكاري ايشان

9) تكميل چك ليست پايش پزشك خانواده

10) اجراي برنامه هاي تحقيقاتي (IMES و ...)

11) ارسال آمار مشاوره کلاس هنگام ازدواج در پورتال آماری مرکز بهداشت

12) تدوين برنامه عملياتي

13 ) ارسال گزارش ماهانه عملکرد مربیان مراکز آموزش هنگام ازدواج در پورتال وزارت

 

گزارش فعاليتهاي برنامه باروری سالم مركز بهداشت تايباد