امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارگروه سلامت و امنیت غذایی

دبیرکارگروه: داوود طحان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

54530077

54523394- داخلی 314

 
 

آیین نامه شورای بهداشت

صورتجلسات کارگروه سلامت و امنیت غذایی سال 92

صورتجلسات کارگروه سلامت و امنیت غذایی سال 93

صورتجلسات کارگروه سلامت و امنیت غذایی سال 94

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرح وظایف کارشناس کاهش خطر بلایا و حوادثوحید سیفی

سمت: مسئول واحد کاهش خطر بلایا و حوادث

                                                                                                                

شرح وظایف کارشناس کاهش خطر بلایا و حوادث

الف) قبل از وقوع بلایا (Mitigation and Preparedness)

         ارزیابی آسیب پذیري و آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی

اجراي اقدامات کاهش آسیب پذیري و ارتقاي آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی

جلب مشارکت عمومی براي اجراي برنامه هاي سلامت-محور کاهش خطر بلایا

آگاه سازي عمومی درباره راهکارهاي ارزیابی و کاهش خطر بلایا در

تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخش ها

ذخیره سازي لوازم و ملزومات ارایه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ

استقرار فرآیند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی

اجراي برنامه هاي آموزش تخصصی براي مدیران و کارکنان بهداشتی

اجراي تمرین هاي آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه

ب) در زمان وقوع بلایا(Response)

ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهاي تسهیلات بهداشتی و جامعه

ارزیابی مستمر نیازهاي بهداشتی جمعیت آسیب دیده

ارایه مراقبت هاي بهداشتی اولیه هماهنگ، به موقع و موثر

پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت هاي بهداشتی اولیه

ج) پس از وقوع بلایا: (Recovery)

تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار

بازسازي تسهیلات و بازتوانی برنامه هاي بهداشتی آسیب دیده

مشارکت در تدوین و اجراي بازتوانی روانی- اجتماعی جامعه

پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

د-مراقبت (ثبت وگزارشدهي-تحليل-مداخله........)

  • ايمني منازل روستايي
  • حوادث
 
     

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 معرفی مرکز بهداشت شهرستان تایباد
 

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان تایباد

 
عبدالله شیخ جامی
 
 
   
  مl                                                              معرفي مركز بهداشت شهرستان:

سلامتي حالتي است كه در آن افراد از رفاه كامل جسمي ، رواني و اجتماعي و معنوي برخوردارند و صرفاً نبود بيماري به منزله سلامتي محسوب نمي گردد.

با توجه به تعريف فوق سلامتي يكي از محورهاي عدالت و توسعه جوامع در تمامي ابعاد اجتماعي اقتصادي ، سياسي و انساني به شمار مي رود و نقش دولت ها در برنامه ريزي ، پشتيباني و جلب مشاركت مردم در راستاي حفظ و ارتقاي سلامتي به وضوح مشهود مي باشد .

ارائه خدمات بهداشتي و درماني كامل و با كيفيت مطلوب با همكاري مردم از طريق واحدهاي بهداشتي درماني، مراكز بهداشتي درماني ، پايگاههاي بهداشتي ، خانه هاي بهداشت و ... به تمامي اقشار جامعه با همكاري و مشاركت ارگانها ، سازمانهاي دولتي و غير دولتي مرتبط از جمله اقدامات موثري است كه در ارتقاء سلامت جامعه ( توانمند سازي مردم در شناخت عوامل تاثير گذار بر سلامت فردي و اجتماعي و تصميم گيري در انتخاب رفتارهاي بهداشتي مناسب براي به دست آوردن زندگي سالم ) نقش بسزايي دارد .

خدمات اساسي بهداشت مبتني است بر مراقبتهاي اوليه بهداشتي كه با شيوه هايي از نظر عملي اجرائی ، از نظر علمي معتبر و از نظر اجتماعي پذيرفتني و به بهاي عادلانه بوده و قابل دسترس براي تمامي آحاد جامعه باشد و در بر گيرنده :

الف – آموزش عمومي جامعه

ب – اصلاح و بهبود تغذيه

ج – تامين آب آشاميدني و غذاي سالم و بهسازي محيط

د- مراقبت مادر و كودك و باروری سالم

هـ - ايمن سازي عليه ده بيماري عفوني هدف

و – پيشگيري و درمان بيماريهاي بومي و محلي

ز- درمان مناسب بيماريها و پيشگيري از حوادث و سوانح

ي – خدمات بهداشت دهان و دندان

س – تدارك داروهاي اساسي مورد نياز مراقبتهاي بهداشتي و درماني سرپايي

ش – خدمات بهداشت روانسطوح ارائه خدمات بهداشتي درماني شامل :

الف – سطح اول خدمات : مركز بهداشتي درماني ، پايگاه بهداشتي و خانه بهداشت كه مراقبتهاي اوليه بهداشتي را به جمعيت منطقه اي مشخص عرضه مي كنند.

ب – سطح دوم خدمات : مركز بهداشت شهرستان و بيمارستانهاي عمومي شهرستان كه خدمات مديريتي پشتيباني و تخصصي را عرضه مي كنند.

ج – سطح سوم خدمات : مركز بهداشت استان و بيمارستانهاي تخصصي و فوق تخصصي كه عرضه خدمات به سطوح اول و دوم و موارد ارجاعي نيازمند به خدمات تخصصي را بر عهده دارند .

حوزه معاونت بهداشتي شبکه بهداشت و درمان  و مرکز بهداشت شهرستان تایباد:

در حوزه ستادي مركز بهداشت شهرستان ؛مرکز آموزش بهورزی شهرستان و 14واحد ستادی ، 4مرکز بهداشتی درمانی شهری – روستائی ، 2مرکز بهداشتی درمانی روستایی ،7پایگاه بهداشتی و 26خانه بهداشت و پایگاه کنترل مرزی دوغارون به شرح ذیل مسئوليت برنامه ريزي ، اولویت بندی ، نظارت ، پايش و ارزشيابي و اجرای مراقبتهاي بهداشتي درماني به جمعيتي حدود 114633 نفر را زیر نظر شبكه بهداشت و درمان شهرستان و بر اساس برنامه ها و سیاست های تدوینی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی و وزارت متبوعه را بر عهده دارد.

واحد های ستادی:

1. گسترش و هماهنگی شبکه

2. آموزش بهداشت

3. امور عمومی

4. امور داروئی

5. سلامت خانواده و جمعیت

الف.سلامت مادران

ب. باروری سالم و ترویج فرزند آوری

ج. سلامت کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر

د. سلامت سالمندان

6. مبارزه با بیماریها

الف. اپیدمیولوژی و هماهنگی سل

ب. بیماریهای غیر واگیر

ج. بیماریای واگیر و هاری

د. زنجیره سرما وحفظ سلامت واکسن

7. بهداشت محیط و حرفه ای

8. بهداشت روان

9. بهبود تغذیه

10. آمار

11. آزمایشگاه

12. بهداشت دهان و دندان

13. جلب مشارکتهای مردمی

14. بهداشت مدارس

مراکز بهداشتی درمانی:

1. مرکز بهداشتی درمانی شهری - روستایی تایباد یک

2. مرکز بهداشتی درمانی شهری - روستایی تایباد دو

3. مرکز بهداشتی درمانی شهری - روستایی کاریز

4. مرکز بهداشتی درمانی شهری - روستایی مشهد ریزه

5. مرکز بهداشتی درمانی روستائی قلعه نو آبقه

6. مرکز بهداشتی درمانی روستایی کرات

شایان ذکر است که فعالیت ها و نتیجه عملکرداین مرکز بعلت مجاورت جغرافیایی با کشور افغانستان که متاسفانه به علت محرومیت های تحمیلی و تحمل سالها جنگ و بی ثباتی از وضعیت بهداشتی مناسبی در کنترل بیماریهای عفونی و واگیری همچون التور ، پولیو میلیت، مالاریا ، سیاه زخم و ...برخوردار نیست؛ علاوه بر حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم منطقه در پیشگیری و کنترل بروز اپیدمی ها بزرگ کشوری و منطقه ای برجسته است.

این مرکز بعنوان پیشانی نظام کنترل بیماریهای واگیر استان و کشور تا کنون با لطف و عنایت حضرت باری تعالی و حمایت و پشتیبانی مناسب مرکز مدیریت بیماریها ی معاونت محترم سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و راهنمایی ها و ارشادات به هنگام معاونت محترم بهداشتی دانشگاه و مدیریت محترم شبکه در این مهم سربلند بوده و توفیقات گسترده ای داشته است.

و من ا... التوفیق