امین اموال شبکه تایباد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 
امین اموال : غلامحسین سلیمی
 
میزان تحصیلات : دیپلم
 
شماره تماس : 05154523990
 
شماره داخلی : 355
 
Email:salimigh3@ mums.ac.ir 
 
 

شرح وظایف

 

 

1. دریافت اوراق بهادار و فروش آن به متقاضیان و تحویل درآمد روزانه به بانک و یا حسابهای مخصوص و تنظیم اسناد

2. انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسب های شماره دار بر روی هر یک از اموال و تهیه صورت مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارائه صورتجلسات به مقام مافوق

3. نگهداری حساب کلیه اموال منقول یا مسروقه و یا از بین رفته طبق آئین نامه اموال دولتیو ثبت مشخصات آنها د ر دفاتر

4. دریافت وجوه تنخواه گردان و سایر وجوه و صدور قبض های رسید و تحویل آنها به مراجع ذیربط و ارئه چکهای وصولی به بانک

5. صدور پروانه خروج برای اموال یا تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن به اداره کل اموال جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی

6. انجام سایر امور طبق نظر مسئول مربوطه