معرفی بخش زنان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هوالشافی

 

970604

معرفی بخش

بخش زنان دارای 7 اتاق 4 تخته و یک اتاق 1 تخته ایزوله تنفسی می باشد که در مجموع شامل 28 تخت معمولی و 1 تخت ایزوله تنفسی فشار منفی جهت بیمارانی که باید بدلیل جلوگیری از سرایت بیماری از سایرین جدا نگهداشته شوند ، می باشد.

عملهای هیسترکتومی ، سزارین ، کورتاژ ، کلپورافی ، بستن لوله از شایعترین عملهایی است که بیماران مربوط به آن در این بخش بستری می گردند.

بیماران بستری بعد از انجام زایمان طبیعی در زایشگاه ، جهت طی مراحل درمانی و کنترلی پس از زایمان به این بخش منتقل می گردند. همچنین بیماران حامله نیز بعنوان بیماران تحت نظر در صورت مشکل در این بخش بستری می شوند.