معرفی بخش دیالیز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هوالشافی

970604

 

معرفی بخش

بخش دیالیز داری 7 تخت فعال می باشد ، 6 تخت مربوط به بیماران HBS منفی و 1 تخت مربوط به بیماران HBS مثبت می باشد که در اتاق ایزوله واقع شده است .

بخش دیالیز دارای 9 دستگاه فعال می باشد که 7 دستگاه در گردش کار هستند و 1 رزرو HBS منفی و 1 رزرو HBS مثبت آماده بکار می باشد.

نیروی انسانی : شامل 1 نفر بعنوان سرپرستار ، 3 نفر کارشناس پرستاری و 1 نفر نیروی خدمات