واحد کاهش خطر بلایا و حوادث

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 

 اعضای واحد و شرح وظایف

 جامعه ایمن

صورتجلسات

مدیریت بحران

پدافند غیر عامل

مناسبت ها

اقدامات

 

رسالت :

 

ما کارشناسان واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا با همکاری کلیه واحد های فنی و تخصصی و حمایت مدیر گروه توسعه شبکه مرکز بهداشت استان تلاش می نماییم تا آمادگی مردم استان  با انجام  آموزش خانوارها و ارتقائ همکاری اعضائ کارگروه های ۱۴ گانه مدیریت بحران افزایش ودر برابر هرگونه مخاطرات طبیعی و انسان شناخت پاسخ بهنگام و بموقع انجام گیرد.

 

بیانیه ماموریت :

 

 جمهوری اسلامی ایران در حوض انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت قرار دارد که همواره پیامدهای سوء جانی ،اقتصادی و عملکردی برای جامعه و نظام سلات بدنبال داشته اند به این دلیل ضرورت دارد تا نظام سلامت بطور مداوم برای پاسخ به این حوادث کاملا آماده  باشد و به آنها پاسخ موثر و به موقع دهد اذا عنایات به مطالب فوق واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا با ماموریت زیر تشکیل شد.((مدیریت آمادگی و پاسخ به مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و کاهش خطر ناشی از آنهادر جامعه و منابع و تسهیلات بهداشتی))

 

اهداف برنامه عملیاتی :

 

۱-     استقرار گروه واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه

 

۲-     تدوین سند EOPبا همکاری گروه های فنی و تخصصی معاونت بهداشتی

 

۳-     بهبود و شاخهای فاز آمادگی عملکردی در شهرستان

 

۴-     بهبود شاخصهای برنامه  ارزیابی خطر بلایا   بهداشتی

 

 برنامه های استراتژیک واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا :

 

۱-    ارزیابی خطر بلایا در تسهیلات بهداشتی (واحد های بهداشتی درمانی) در سه فاز ارزیابی خطر سازه ایی و ارزیابی آمادگی عملکردی

 

۲-     آموزش خانوارها در برابر بلایا در شهرستان

 

۳-   انجام نظام مراقبت بلایا