فراخوان جذب نیروی مامای جانشین در مرکز خدمات جامع سلامت مشهد ریزه شهرستان تایباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  با عنایت به مرخصی زایمان نیروی ماما مرکز خدمات جامع سلامت مشهدریزه، بدینوسیله به اطلاع میرساند مرکز بهداشت شهرستان در نظر دارد جهت این مرکز یک نفر نیروی کارشناس ماما، با اولویت بومی شهرستان در قالب برنامه پزشک خانواده جهت خدمات مامایی و پرستاری (دارای بیتوته) به صورت جانشین جذب نماید.  افراد متقاضی تا مورخ 1400/02/20 به واحد گسترش مرکز بهداشت تایباد مراجعه و یا با شماره تلفن 54529595 تماس بگیرند.