پرستاری شغل نیست، عشق است و پرستاران فرشته های رحمت **هفته پرستار بر فرشته های زمینی مبارک

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   
  پرستاری شغل نیست، عشق است و پرستاران فرشته های رحمت **هفته پرستار بر فرشته های زمینی مبارک **