تصاویر اردوی یک روزه بهورزان مرکز بهداشت تایباد به سد فریمان به مناسبت روز بهورز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  برگزاری اردوی یک روزه بهورزان و مربیان مرکز آموزش بهورزی مرکز بهداشت تایباد در تاریخ 98/6/9 با حمایت مدیریت محترم شبکه جناب آقای دکتر موسوی و سرپرست محترم مرکز بهداشت جناب آقای شیخ جامی